Algemene Voorwaarden van DE TELEFOONSPECIALIST BV en Sipserviceprovider en Blu Business Point Leiden per 05-03-2014

Sipserviceprovider en Blu Business  Point Leiden  zijn handelsnamen van De Telefoonspecialist BV en handhaaft dezelfde Algemene voorwaarden als de Telefoonspecialist BV.

Artikel 1. Definities

De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis:
Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door DE TELEFOONSPECIALIST BV geboden en door de Contractant bestelde Diensten.
Alarmtransportdiensten: de alarmtransportdienst van DE TELEFOONSPECIALIST BV waarop ook het gedeelte “Alarmtransportdiensten” van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.
Algemene Voorwaarden: de artikelen 1 tot en met 39 van deze Algemene Voorwaarden van DE TELEFOONSPECIALIST BV die van toepassing zijn op de levering van de Diensten en op alle aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan en Overeenkomsten met Contractanten. All-in abonnement: de verzamelnaam voor de verscheidene vormen van het belbundelabonnement dat DE TELEFOONSPECIALIST BV,zowel voor Traditionele Telefonie als VoIP aanbiedt. DE TELEFOONSPECIALIST BV de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE TELEFOONSPECIALIST BV, statutair gevestigd te Sassenheim kantoorhoudende te Rijksstraatweg 20d, 2171 AL , ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28048151 Bijlage: een document dat deel uitmaakt van de Overeenkomst waarin de condities van de levering van de Diensten staan beschreven zoals de Algemene Voorwaarden, Contractdocument, Dienstbeschrijvingen, Service Level Agreements en Prijslijsten. In de Overeenkomst is vermeld welke Bijlagen ervan deel uitmaken. Contractdocument: een door de Contractant in te vullen en/of te ondertekenen document, bijvoorbeeld een door DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) opgestelde modelovereenkomst, dat na ondertekening door de Contractant deel uitmaakt van de Overeenkomst en waarin de Contractant te kennen dient te geven welke Diensten hij zal afnemen onder de in dit document en de Overeenkomst beschreven voorwaarden. Betaalverkeertransportdienst: de betaalverkeertransportdienst van DE TELEFOONSPECIALIST BV waarop ook het gedeelte “Betaalverkeertransportdiensten” van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is. Carrier Pre Select: de vaste telefoniedienst waarbij een inbelcode voorafgaand aan het nummer van de bestemming wordt gekozen om een verbinding via DE TELEFOONSPECIALIST BV tot stand te brengen. Contractant: de partij met wie DE TELEFOONSPECIALIST BV onderhandelt over de levering van Diensten, dan wel de partij met wie DE TELEFOONSPECIALIST BV een Overeenkomst inzake de levering van Diensten heeft gesloten. Dit kan zowel een eindgebruiker als een Reseller zijn.
– Dienst(en): de elektronische communicatiediensten, welke DE TELEFOONSPECIALIST BV onder toepassing van de bepalingen van de Overeenkomst aan haar Contractant levert. Deze Diensten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, door DE TELEFOONSPECIALIST BV ter beschikking gestelde faciliteiten, Directe Toegangsdiensten, Indirecte Toegangsdiensten, Internetdiensten, Alarmtransportdiensten en Betaalverkeertransportdiensten.
– Dienstbeschrijving: een document dat de (technische) details van de Diensten zoals functionaliteiten en specificaties van de Diensten beschrijft en die als Bijlage onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. Directe Toegangsdiensten: Diensten waarbij voor de levering overwegend gebruik wordt gemaakt van de netwerkinfrastructuur van DE TELEFOONSPECIALIST BV , zoals een ISDN-30 of glasvezelverbinding. – Domeinnaam: een unieke naam waarmee of waaronder een internetwebsite of
andere internet gerelateerde Dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Contractant, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een punt (letterteken) en een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein. – DSL diensten: Diensten waarbij gebruik gemaakt wordt van DSL technologie. Fair Use Policy: op het All-in abonnement is een Fair Use Policy van toepassing, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. De Fair Use Policy is gepubliceerd op www.detelefoonspecialist.nl Gebruikersnaam: de door DE TELEFOONSPECIALIST BV aan de Contractant toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Contractant in combinatie met een door DE TELEFOONSPECIALIST BV aan de Contractant toegekend wachtwoord, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, toegang heeft tot de Diensten van De Telefoonspecialist BV Indirecte Toegangsdiensten: Diensten waarbij voor de levering geheel of gedeeltelijk gebruik gemaakt wordt van de telefonienetwerkinfrastructuur van derden, zoals Carrier Pre Select, Wholesale Line Rental en Vast-Mobiel, waarop ook het gedeelte “Indirecte Toegangsdiensten” van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is. Internetdiensten: Diensten zoals bijvoorbeeld toegang tot het Internet, hosting van websites, e-mail en/of registratie van een Domeinnaam en aanverwante Diensten, waarop ook het gedeelte “Internetdiensten” van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is. IP-adres: een uniek nummer bestaande uit een reeks van cijfers die op het internet gebruikt worden voor het identificeren van machines en/of een locatie. Overeenkomst: iedere (raam)overeenkomst tussen DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) en de Contractant inzake de levering van Diensten, inclusief de Bijlagen waaronder in ieder geval de Algemene Voorwaarden van De Telefoonspecialist BV(Sipserviceprovider). Partij(en): DE TELEFOONSPECIALIST BV en de Contractant individueel of gezamenlijk. Prijslijst: een overzicht van de tarieven die DE TELEFOONSPECIALIST BV in rekening brengt voor de levering van de Diensten en dat als Bijlage onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. Ready for Service-datum: de datum waarop de door de Contractant bestelde Dienst is opgeleverd en door de Contractant in gebruik kan worden genomen; Reseller: een bedrijf dat de Dienst(en) van DE TELEFOONSPECIALIST BV afneemt en dit onder eigen naam alsmede onder eigen voorwaarden aan eindgebruikers weder verkoopt. Service Level Agreement: een document, voor zover van toepassing, waarin het niveau van de Diensten is beschreven en dat als Bijlage onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. Vast-Mobiel: Dienst waarbij de VoIP Dienst met mobiele telefonie is geïntegreerd. VoIP dienst: Dienst waarbij het internet of een ander IP-netwerk wordt gebruikt om spraak te transporteren. Voorzieningen: alle ten behoeve van de te leveren Dienst aan de Contractant ter beschikking gestelde voorzieningen als bedoeld in artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden, zoals onder andere hardware en/of software, installaties, kabels, fysieke verbindingen en instrumenten. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van erkende nationale feestdagen. Wholesale Line Rental: de vaste telefoniedienst waarbij de lijn waarover het signaal wordt getransporteerd door de Contractant van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) wordt gehuurd.
ALGEMEEN
Dit algemene gedeelte van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle Diensten en op alle aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan en Overeenkomsten met Contractanten.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte (artikel 1 tot en met artikel 22), een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op Indirecte Toegangsdiensten (artikel 23 tot en met artikel 25), een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op Internetdiensten (artikel 26 tot en met artikel 29), een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op Betaalverkeertransportdiensten (artikel 30 tot en met artikel 34) en een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op Alarmtransportdiensten (artikel 35 tot en met artikel 39).
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan en Overeenkomsten met Contractanten tenzij door de Contractant en DE TELEFOONSPECIALIST BV uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden van de Contractant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere Overeenkomsten tussen DE TELEFOONSPECIALIST BV en de Contractant, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2.4 Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Contractant slechts dan een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door DE TELEFOONSPECIALIST BV schriftelijk akkoord zijn bevonden.
2.5 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst zal de volgende voorrangsregeling gelden:
a) de hoofdtekst van de Overeenkomst;
b) de Algemene Voorwaarden;
c) de Dienstbeschrijving;
d) de Service Level Agreement (voor zover van toepassing);
e) eventuele andere documenten behorende bij de Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en offertes van DE TELEFOONSPECIALIST BV zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door DE TELEFOONSPECIALIST BV worden herroepen vóór het tot stand komen van de Overeenkomst.
3.2 Tenzij anders overeengekomen, vindt de aanvraag van de Diensten door de Contractant plaats door invulling en ondertekening door de Contractant van het Contractdocument.
3.3 DE TELEFOONSPECIALIST BV kan een aanvraag slechts in behandeling nemen indien alle gevraagde noodzakelijke medewerking wordt verleend. Indien het uiteindelijk niet honoreren van de aanvraag het gevolg is van omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de Contractant zal deze gehouden zijn de door DE TELEFOONSPECIALIST BV in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.
3.4 De Contractant is gehouden de informatie benodigd voor oplevering van de Dienst aan DE TELEFOONSPECIALIST BV te verstekken, waaronder in ieder geval ook een uittreksel van zijn
registratie bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 maanden) en een identificatiebewijs (als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht) van de bevoegde vertegenwoordiger van de Contractant.
3.5 DE TELEFOONSPECIALIST BV is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Contractant.
3.6 DE TELEFOONSPECIALIST BV is gerechtigd om redelijke zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Contractant. Deze zekerheid kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, een waarborgsom, een garantie van de moedermaatschappij van de Contractant of een bankgarantie. De Contractant is verplicht op het eerste verzoek van DE TELEFOONSPECIALIST BV daartoe, een dergelijke voor DE TELEFOONSPECIALIST BV acceptabele zekerheid te verstrekken.
3.7 DE TELEFOONSPECIALIST BV is gerechtigd levering van de Diensten uit te stellen dan wel op te schorten indien: DE TELEFOONSPECIALIST BV gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Contractant en/of niet wordt voldaan aan een door DE TELEFOONSPECIALIST BV verlangde zekerheidstelling zoals bedoeld in artikel 3.6 en/of indien een automatische incassomachtiging ten laste van de bank- of girorekening van de Contractant (indien overeengekomen) niet wordt afgegeven; het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat de Contractant niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
3.8 De Overeenkomst, inclusief wijzigingen daarvan, komt tot stand:
a) door en op de datum van ondertekening door de Contractant van een aanbieding van DE TELEFOONSPECIALIST BV of enig ander document; of
b) op de datum van ontvangst van de schriftelijke of elektronische bevestiging van DE TELEFOONSPECIALIST BV dat de aanvraag van de Contractant is geaccepteerd; of
c) wanneer de Contractant DE TELEFOONSPECIALIST BV feitelijk in staat stelt met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen of de Dienst te leveren.
3.9 De Contractant mag een verstrekte order niet annuleren. Indien de Contractant een verstrekte order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van DE TELEFOONSPECIALIST BV en de winstderving van DE TELEFOONSPECIALIST BV, te vermeerderen met BTW, aan DE TELEFOONSPECIALIST BV te vergoeden.
3.10 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden DE TELEFOONSPECIALIST BV alleen indien DE TELEFOONSPECIALIST BV dit nadien schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4. Dienstenniveau en het gebruik van de Dienst

4.1 Of de Dienst kan worden geleverd is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de Dienst op de locatie zoals
door de Contractant in het Contractdocument aangegeven, een en ander naar de beoordeling van DE TELEFOONSPECIALIST BV
4.2 (Technische) details van de Diensten staan beschreven in de relevante Dienstbeschrijving die kosteloos op te vragen is bij DE TELEFOONSPECIALIST BV.. DE TELEFOONSPECIALIST BV behoudt zich het recht voor de Dienstbeschrijving eenzijdig aan te passen.
4.3 Het is mogelijk dat als onderdeel van een Dienst een beltegoed wordt geleverd. Dit beltegoed is, wanneer het niet binnen de factuurperiode wordt opgebruikt, slechts in beperkte mate mee te nemen naar een volgende factuurperiode. De details hierover staan in de relevante Dienstbeschrijving. In geen geval, ook niet bij beëindiging van de Overeenkomst, kan de Contractant aanspraak maken op uitkering van de waarde van het beltegoed (al dan niet in geld).
4.4 DE TELEFOONSPECIALIST BV staat niet in voor geschiktheid of bruikbaarheid van de Diensten voor het doel dat de Contractant voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan DE TELEFOONSPECIALIST BV kenbaar is gemaakt. De Dienstbeschrijving van de Dienst is leidend.
4.5 DE TELEFOONSPECIALIST BV spant zich in om de Dienst zo ongestoord mogelijk te leveren. DE TELEFOONSPECIALIST BV geeft echter geen garanties ten aanzien van de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Dienst.
4.6 DE TELEFOONSPECIALIST BV spant zich in om de Dienst door middel van de door haar geleverde beveiliging ten behoeve van de Dienst te optimaliseren maar garandeert niet dat deze beveiliging onder alle omstandigheden afdoende is en DE TELEFOONSPECIALIST BV sluit alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een niet-optimale beveiliging, beveiligingslekken en/of (onrechtmatige) inbreuk door derden uit.

Artikel 5. Levering

5.1 De door DE TELEFOONSPECIALIST BV opgegeven termijnen voor levering zijn indicatief. De termijnen voor levering zijn mede afhankelijk van de technische voorzieningen en omstandigheden van en/of bij de Contractant en de eventuele wijzigingen dan wel aanpassingen die hierop moeten worden aangebracht ten behoeve van de levering van de overeengekomen Diensten. Termijnen voor levering kunnen eveneens worden beïnvloed door bijvoorbeeld het ontbreken van een werkend aansluitpunt (ISRA punt) zoals bedoeld in artikel 5.3, het uitblijven van de noodzakelijke toestemming van bevoegde autoriteiten, van de gebouweigenaar in geval toegang tot een gebouw nodig is, of van de grondeigenaar in geval van graafwerkzaamheden. De Contractant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming van de gebouweigenaar.
5.2 De Diensten worden geleverd op het adres (en waar van toepassing op de betreffende etage of verdieping) zoals door de Contractant ingevuld op het Contractdocument, behorend bij de betreffende Dienst. Indien de Contractant de Dienst naar een ander adres wenst te verhuizen geldt dit als een voortijdige beëindiging en is de beëindigingregeling van artikel 15.5 van toepassing. De Contractant dient voor de levering van de Dienst op het nieuwe adres een nieuw Contractdocument in te vullen dan wel een nieuwe Overeenkomst te sluiten. Onder nader overeen te komen schriftelijke voorwaarden kunnen de Contractant en DE TELEFOONSPECIALIST BV afwijken van dit artikel.
5.3 De (termijn voor) levering van de Diensten over koper netwerkinfrastructuur is afhankelijk van een werkend aansluitpunt (ISRA punt). De Contractant is verantwoordelijk voor een werkend ISRA punt op de locatie waar de Diensten moeten worden geleverd. Indien een ISRA punt niet aanwezig of
niet werkend is op de betreffende locatie dan komen de kosten voor aanleg en/of herstel volledig voor rekening van de Contractant.
5.4 DE TELEFOONSPECIALIST BV is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
5.5 Bruikleenproducten (huurproducten) blijven te allen tijde eigendom van DE TELEFOONSPECIALIST BV. De Contractant is niet gerechtigd een bruikleenproduct te verkopen, verpanden, verhuren of op enige wijze aan een derde ter beschikking te stellen. In geval van schending van deze verbintenis door (personeel van) de Contractant verbeurt de Contractant ten opzichte en ten behoeve van DE TELEFOONSPECIALIST BV een aan DE TELEFOONSPECIALIST BV toekomende boete van Euro 10.000,– per overtreding, onverminderd het recht van DE TELEFOONSPECIALIST BV op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd het recht van DE TELEFOONSPECIALIST BV om nakoming van deze overeenkomst te vorderen.

Artikel 6. Nummers, toegangscodes etc.

6.1 Ten behoeve van een Dienst kan door DE TELEFOONSPECIALIST BV aan de Contractant een of meerdere nummers en/of e-mail-adressen en/of Domeinnamen en/of IP-adressen en eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes ter beschikking worden gesteld. De Contractant kan geen rechten doen gelden ten aanzien van het gebruik of behoud van dergelijke nummers, e-mail-adressen, Domeinnamen en/of IP-adressen en eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes, behoudens de wettelijke voorschriften omtrent nummerportabiliteit.
6.2 DE TELEFOONSPECIALIST BV behoudt zich het recht voor om het ter beschikking gestelde nummer, e-mail-adres, Domeinnaam, IP-adres, gebruikersnaam, wachtwoord en/of andere toegangscode te wijzigen dan wel in te trekken. In dat geval streeft DE TELEFOONSPECIALIST BV ernaar zo spoedig mogelijk mededeling hiervan te doen aan de Contractant en indien mogelijk een overgangstermijn te hanteren. 6.3 DE TELEFOONSPECIALIST BV is niet aansprakelijk voor schade die de Contractant lijdt als gevolg van wijzigingen in het nationale nummerplan dan wel andere wet- of regelgeving waardoor ongestoord gebruik van de aan de Contractant verstrekte nummers en/of e-mail-adressen en/of Domeinnamen en/of IP-adressen en eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes niet meer mogelijk is.
6.4 De Contractant garandeert zich te zullen onthouden van gedragingen en gebruik van nummers en /of e-mail adressen en/of domeinnamen en/of IP-adressen eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes dat in strijd is met het nationale nummerplan, de voorschriften en beperkingen zoals door de OPTA gesteld in de toekenning van de nummers en andere toepasselijke wet- of regelgeving.

Artikel 7. Tarieven

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en afhankelijk van de geleverde Dienst(en), is de Contractant aan DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) verschuldigd:
a) een vergoeding per geslaagde oproep alsmede een gebruiks- en bestemmingsafhankelijk tarief;
b) een vergoeding voor overig dienstspecifiek verbruik op basis van een verbruikstarief;
c) een maandelijks met de Contractant overeengekomen, vast tarief;
d) een eenmalig tarief voor de installatie en/of oplevering van de Dienst.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW.
7.3 DE TELEFOONSPECIALIST BV is te allen tijde gerechtigd de in artikel 7.1 lid a en/of lid b genoemde vergoeding en tarieven alsmede mogelijk toepasselijke kortingspercentages te wijzigen. DE TELEFOONSPECIALIST BV stelt de Contractant ten minste 15 dagen voorafgaande aan een tariefsverhoging hiervan op de hoogte.
7.4 DE TELEFOONSPECIALIST BV is gerechtigd om de in artikel 7.1 lid a, lid b en/of lid c genoemde tarieven jaarlijks op een door DE TELEFOONSPECIALIST BV te bepalen datum te wijzigen volgens de meest recente door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex “lonen CAO zakelijke dienstverlening”. Wijzigingen van tarieven op grond van dit artikel zullen door DE TELEFOONSPECIALIST BV vooraf worden bekendgemaakt. 7.5 DE TELEFOONSPECIALIST BV is daarnaast gerechtigd het in artikel 7.1 lid c genoemde tarief te wijzigen met ingang van tenminste 1 maand na mededeling van deze wijziging. Indien dit een voor de Contractant nadelige tariefswijziging betreft, kan de Contractant, indien hij het niet eens is met deze tariefswijziging, tot aan de datum van deze tariefswijziging de Overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de tariefswijziging van toepassing is. In dit geval kan de Contractant DE TELEFOONSPECIALIST BV niet aanspreken op nakoming van de Overeenkomst.
7.6 Indien DE TELEFOONSPECIALIST BV ten behoeve van de Contractant werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd, of indien kosten ontstaan doordat de Contractant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden en/of kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra bij Contractant in rekening gebracht tegen de alsdan geldende tarieven van DE TELEFOONSPECIALIST BV.
7.7 Voor zover de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over de volledige periode verschuldigd zijn, kan DE TELEFOONSPECIALIST BV per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening brengen.
7.8 Indien DE TELEFOONSPECIALIST BV ten behoeve van Wholesale Line Rental de lijnen van KPN inzet, berekent zij aan de Contractant de door KPN gehanteerde retail tarieven, het DE TELEFOONSPECIALIST BV All-in Traditioneel abonnement uitgezonderd.
7.9 Gesprekstarieven gelden per minuut maar de Contractant betaalt per seconde. De kosten van een gesprek worden afgerond op de eerstvolgende hele cent.

Artikel 8. Facturering en Betaling

8.1 Met uitzondering van de van de Directe en Indirecte Toegangsdiensten onderdeel vormende gesprekskosten factureert DE TELEFOONSPECIALIST BV de door de Contractant verschuldigde vergoedingen voor de geleverde Dienst(en) per maand vooraf en incasseert deze, tenzij door Partijen schriftelijk anders overeengekomen, automatisch van het door de Contractant opgegeven bank- of girorekening, waarvoor de Contractant een schriftelijke machtiging aan DE TELEFOONSPECIALIST BV zal verstrekken. Ook de vaste maandelijkse kosten van het All-in abonnement worden per maand
vooraf gefactureerd en geïncasseerd. Automatische incasso vindt plaats uiterlijk acht (8) dagen na factuurdatum. DE TELEFOONSPECIALIST BV is gerechtigd om nog niet in rekening gebrachte gesprekskosten tot en met 6 maanden na afloop van de maand gedurende welke het gesprek heeft plaatsgevonden, alsnog bij de Contractant in rekening te brengen.
8.2 Eenmalige kosten voor set-up en installatie worden na ondertekening van het Contractdocument vooraf gefactureerd met een betaaltermijn van 8 dagen tenzij door Partijen schriftelijk anders overeengekomen.
8.3 Indien niet betaald wordt door middel van automatische incasso zal de Contractant de factuur betalen binnen 8 dagen na de factuurdatum.
8.4 Als basis voor facturering zijn de door DE TELEFOONSPECIALIST BV geregistreerde gegevens omtrent de Aansluiting en het gebruik ervan bindend.
8.5 Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is ontvangen.
8.6 Indien de Contractant meent dat het gefactureerde bedrag onjuist is, dient hij zulks binnen 8 dagen na factuurdatum aan DE TELEFOONSPECIALIST BV schriftelijk kenbaar te maken. Van eventuele opschorting van de betalingsverplichting kan pas sprake zijn na voorafgaande schriftelijke toestemming van DE TELEFOONSPECIALIST BV.
8.7 Indien de bezwaren na onderzoek door DE TELEFOONSPECIALIST BV ongegrond blijken is de Contractant de in redelijkheid door DE TELEFOONSPECIALIST BV gemaakte kosten verschuldigd. Voor de beoordeling van de bezwaren zijn de door DE TELEFOONSPECIALIST BV gegenereerde gegevens leidend.
8.8 Indien de in artikel 8.1 genoemde automatische incasso door DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) bij de Contractant niet mogelijk blijkt en/of een eerdere betaling wordt gestorneerd, is de Contractant in verzuim. DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) zal de Contractant hiervan middels schriftelijke ingebrekestelling terstond berichten. Alsdan zal, ingaande de betalingsvervaldatum van de in geding zijnde factuur, de Contractant onvoorwaardelijk een rentebedrag over het op dat moment openstaande factuurbedrag aan DE TELEFOONSPECIALIST BV (Sipserviceprovider) verschuldigd zijn, ter hoogte van 5% op jaarbasis plus de wettelijke handelsrente.
8.9 Indien het door de Contractant aan DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) totaal verschuldigde bedrag niet binnen zeven (7) dagen na de in artikel
8.8 genoemde ingebrekestelling volledig op de bankrekening van DE TELEFOONSPECIALIST BV (Sipserviceprovider) is bijgeschreven, dan zal DE TELEFOONSPECIALIST BV gerechtigd zijn zonder nadere aankondiging de geëigende (rechts)maatregelen treffen ter incassering van het door de Contractant aan DE TELEFOONSPECIALIST BV verschuldigde. 8.10 De Contractant is, indien sprake is van de in artikelen 8.8 en 8.9 beschreven situatie, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom. Indien DE TELEFOONSPECIALIST BV kan aantonen in werkelijkheid (en redelijkerwijs noodzakelijk) hogere
kosten te hebben moeten maken dan hiervoor aangegeven, komen deze hogere kosten voor vergoeding in aanmerking.
8.11 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is bevoegd de werkzaamheden / levering van Diensten aan de Contractant op te schorten dan wel te beëindigen indien ondanks de ingebrekestelling als beschreven in artikel 8.8, betaling van de in geding zijnde factuur en eventuele op grond van de overeenkomst tussen DE TELEFOONSPECIALIST BV en de Contractant bijkomende kosten uitblijft.
8.12 Eventuele gerechtelijke kosten, kosten voor heraansluiting van de Contractant en enige andere directe en/of indirecte schade voorvloeiende uit een tekortkoming in de nakoming van een betalingverplichting van de Contractant aan DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) komen volledig voor rekening en risico van de Contractant.
8.13 Betaling door de Contractant dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening met een vordering op DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider).
8.14 De door de Contractant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen vanaf de oudste factuurdatum, ook indien de Contractant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
8.15 Indien op grond van feiten of omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de Contractant (tijdig) aan zijn betalingsverplichting zal voldoen, heeft DE TELEFOONSPECIALIST BV het recht een (aanvullende) zekerheidsstelling van de Contractant te vragen in de vorm van een bankgarantie of borgstelling, dan wel een waarborgsom te vorderen. Alsdan is de Contractant gehouden aan het eerste verzoek van DE TELEFOONSPECIALIST BV tot het stellen van zekerheid gehoor te geven.
8.16 In het geval van bijzondere omstandigheden (waaronder vermoed oneigenlijk gebruik) is DE TELEFOONSPECIALIST BV bevoegd tussentijds te factureren.

Artikel 9. Gebreken en reclame

9.1 DE TELEFOONSPECIALIST BV staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Diensten in overeenstemming met hetgeen de Contractant krachtens de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door DE TELEFOONSPECIALIST BV geleverde Diensten dan zal DE TELEFOONSPECIALIST BV de betrokken Diensten opnieuw leveren of een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van DE TELEFOONSPECIALIST BV.
9.2 Indien zich gebreken voordoen in de door DE TELEFOONSPECIALIST BV geleverde (bruikleen)producten als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, dan zal DE TELEFOONSPECIALIST BV deze gebreken (laten) herstellen of het betrokken product vervangen, een en ander ter keuze en uitsluitend te beoordeling van DE TELEFOONSPECIALIST BV.
9.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden of (mede) het gevolg zijn van: het door (personeel van) de Contractant niet in acht nemen van aanwijzingen en voorschriften; ander
gebruik dan het normaal voorziene gebruik; onoordeelkundig bewaren of gebruik door (personeel van) de Contractant; het gebruik van (bruikleen)producten in een andere dan de originele staat.
9.4 Gebreken in dan wel schade aan de door DE TELEFOONSPECIALIST BV ter beschikking gestelde (bruikleen)producten die (mede) het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, beschadiging alsmede van werkzaamheden door derden of door de Contractant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider), komen voor rekening van de Contractant.
9.5 De Contractant dient de geleverde (bruikleen)producten direct na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame en/of vervanging vervalt. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde (bruikleen)producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden afgetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Contractant opleveren.
9.6 De Contractant dient binnen acht (8) dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij DE TELEFOONSPECIALIST BV te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak van de Contractant op DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider).
9.7 Indien de Contractant reclameert is hij verplicht DE TELEFOONSPECIALIST BV in de gelegenheid te stellen de (bruikleen)producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Contractant is verplicht om de (bruikleen)producten waarover is gereclameerd ter beschikking van DE TELEFOONSPECIALIST BV te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
9.8 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde (bruikleen)producten geven de Contractant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde (bruikleen)producten.
9.9 Na constatering van een tekortkoming in een (bruikleen)product is de Contractant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, inclusief eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling.
9.10 Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de Contractant op grond van de wet heeft en waarvan niet mag worden afgeweken.

Artikel 10. (Limitering van) Aansprakelijkheid

10.1 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren
van haar Dienst(en), Aansluitingen en/of Voorzieningen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider).
10.2 In geen geval is DE TELEFOONSPECIALIST BV aansprakelijk voor de manier waarop de Contractant gebruik maakt van de door DE TELEFOONSPECIALIST BV geleverde Dienst(en), Aansluitingen en/of Voorzieningen. De Contractant zal DE TELEFOONSPECIALIST BV vrijwaren voor aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van het data-, internet- en/of
spraakverkeer en/of op gegevens welke de Contractant verstuurt met behulp van de Dienst(en), Aansluitingen en/of Voorzieningen.
10.3 Indien DE TELEFOONSPECIALIST BV op grond van artikel 10.1 aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van DE TELEFOONSPECIALIST BV beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met deze tekortkoming en deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal EURO 5.000 per gebeurtenis of per reeks gebeurtenissen die in onderling verband staan, tot een maximum van EUR 10.000 per kalenderjaar. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gemiste omzet, stilstandschade en/of gederfde winst) is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor schade van de Contractant als gevolg van het niet functioneren van een Dienst die bestaat uit een telefonische of elektronische alarmvoorziening en/of kostenregistratiesysteem (waaronder Aansluitingen voor alarmmeldingen en/of elektronische (PIN-)betalingen) is uitgesloten.
10.4 Alle aanspraken door de Contractant tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan van de schade schriftelijk bij DE TELEFOONSPECIALIST BV te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.
10.5 De Contractant zal DE TELEFOONSPECIALIST BV vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst.
10.6 De Contractant is aansprakelijk voor al het gebruik dan wel misbruik van de Dienst en de daarvoor toegekende nummer(s), Domeinnamen, IP-adressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en e-mailadres(sen). De Contractant is zelf verantwoordelijk voor beveiliging van de gegevens die door de Contractant op haar systemen worden geplaatst. Tevens is de Contractant verantwoordelijk voor de beveiliging van haar (rand)apparatuur (zoals telefooncentrales) tegen oneigenlijk gebruik van deze (rand)apparatuur door derden of inbraak in deze (rand)apparatuur door derden. DE TELEFOONSPECIALIST BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dit oneigenlijk gebruik en/of deze inbraak en de Contractant vrijwaart DE TELEFOONSPECIALIST BV voor alle schade en/of kosten die daarmee verband houden.
10.7 Het is de Contractant niet toegestaan om in strijd met een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de wet en de Overeenkomst gebruik te maken van de Dienst, met inbegrip van onrechtmatig spammen, de distributie van onrechtmatige content, hacken of enig ander misbruik, en alle gebeurtenissen waarnaar als ‘oneigenlijk gebruik’ wordt verwezen zoals niet-uitputtend opgesomd in artikel 15.11 sub b. De Contractant is aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan. Indien er sprake is van (een redelijke reden om uit te gaan van) oneigenlijk gebruik van de
Dienst jegens DE TELEFOONSPECIALIST BV of derden, dan is de Contractant volledig aansprakelijk voor de door DE TELEFOONSPECIALIST BV en/of derden gemaakte kosten en de daardoor geleden schade, en dient de Contractant DE TELEFOONSPECIALIST BV schadeloos te stellen. DE TELEFOONSPECIALIST BV heeft het recht om bevoegde overheidsinstellingen en derden met relevante belangen daarbij onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle informatie die relevant is voor het oneigenlijke gebruik, met inbegrip van persoonsgegevens, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt.
10.8 In geval van een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) aan de zijde van DE TELEFOONSPECIALIST BV kan de Contractant DE TELEFOONSPECIALIST BV niet op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien DE TELEFOONSPECIALIST BV niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van handelen dan wel nalaten van de Contractant, defecten en/of storingen in de (rand)apparatuur, de systemen en/of het netwerk van de Contractant, oneigenlijk gebruik van of inbraak in de (rand)apparatuur (zoals telefooncentrales) van de Contractant, fraude, misbruik, onderhoud, oorlog(gevaar), oproer, terreur, aanslagen, molest, brand, waterschade, vorst, “onwerkbaar weer”, blikseminslag, storm, overstroming, aardbeving, (nucleaire) explosies, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storing in levering van energie, veiligheid- en milieueisen (zoals vervuilde grond, verzakkingen van grond en/of gebouwen, en asbest), geweigerde en/of beperkte toegang tot percelen en/of gebouwen, door grondeigenaren gestelde voorwaarden (zoals aanbrengen sierbestrating of bepaalde werken), vertragingen in het verkrijgen van benodigde vergunningen, kabelbreuk(en) veroorzaakt door derden, storingen of tekortkomingen in (communicatieve) dienstverlening van derden.

Artikel 11. Verplichtingen van de Contractant

11.1 De Contractant verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren met inachtneming van de belangen van NLTM. De
Contractant zal DE TELEFOONSPECIALIST BV op geen enkele wijze hinderen bij de levering van haar Diensten. Zo is het de Contractant niet toegestaan handelingen te verrichten, zoals het opstarten van processen en/of programma’s op de systemen van DE TELEFOONSPECIALIST BV DE TELEFOONSPECIALIST BV, waarvan naar het oordeel van DE TELEFOONSPECIALIST BV aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van DE TELEFOONSPECIALIST BV en/of overige (internet) gebruikers.
11.2 De Contractant zal DE TELEFOONSPECIALIST BV alle informatie verschaffen welke zij nodig heeft voor de instandhouding van de Diensten. Hierin is onder andere begrepen het tijdig melden van wijzigingen van adresgegevens, facturatie gegevens en/of overige relevante gegevens.
11.3 De Contractant zal zich onthouden van elk handelen en nalaten jegens DE TELEFOONSPECIALIST BV dat strijd met wettelijke bepalingen en/of bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst oplevert of kan opleveren.
11.4 De Contractant zal alle medewerking verlenen aan DE TELEFOONSPECIALIST BV welke redelijkerwijze van haar verwacht mag worden bij en/of ten behoeve van het leveren van de Diensten.
11.5 Indien levering van de bestelde Dienst technisch niet mogelijk is kan DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) aanvullende voorwaarden stellen waaraan de Contractant dient te voldoen voordat de Dienst zal worden opgeleverd. Indien niet aan deze aanvullende voorwaarden wordt voldaan kan de Contractant geen aanspraak maken op levering van de Dienst.
11.6 De Contractant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels voor internetgebruik. Het is mogelijk dat de Dienstbeschrijving hierover aanvullende concrete bepalingen bevat. De Contractant zal zich ook houden aan op de desbetreffende Dienst(en) toepasselijke gedragsregels.

Artikel 12. Persoons- en verkeersgegevens

12.1 DE TELEFOONSPECIALIST BV verzamelt niet meer persoons- dan wel verkeersgegevens dan noodzakelijk is voor de levering van de Diensten en haar bedrijfsvoering. De verzamelde gegevens worden slechts verwerkt conform geldende wettelijke bepalingen en voor de doeleinden zoals bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag gemeld, gehouden en verwerkt. De Contractant geeft toestemming om zijn gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de databanken of geautomatiseerde bestanden die DE TELEFOONSPECIALIST BV aanlegt in het kader van haar dienstverlening en facturering. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.
12.2 De verwerking van persoonsgegevens heeft als doel: het aanbieden en uitvoeren van Diensten; activiteiten gericht op een verantwoordelijke bedrijfsvoering, zoals beveiliging, risicobeperking en integriteitonderzoek, mede ter voorkoming van fraude en misbruik; financiële administratie en het factureringsproces waaronder begrepen: incasso, klachtbehandeling en het verstrekken van gegevens aan derden ten behoeve van het innen van vorderingen; het beheer, uitbreiden en optimaliseren van het Contractantenbestand, eventueel met behulp van (direct) marketing activiteiten door derden; het ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van de dienstverlening en producten van DE TELEFOONSPECIALIST BV, mede door het informeren van Contractanten en met behulp van (direct) marketing activiteiten en marktonderzoek; het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van informatie aan bevoegde autoriteiten in het kader van strafvordering of in het belang van de veiligheid van de staat; training en opleiding van het eigen personeel; en netwerkbeheer. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of verplicht door wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten.
12.3 Tenzij de Contractant schriftelijk heeft medegedeeld hier bezwaar tegen te maken, verleent hij DE TELEFOONSPECIALIST BV hierbij het recht om zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken voor opname in een (elektronische) telefoongids.
12.4 DE TELEFOONSPECIALIST BV draagt zorg voor beveiliging van persoonsgegevens door maatregelen te treffen van organisatorische en technische aard.

Artikel 13. Nummerweergave

13.1 De mogelijkheid bestaat dat het nummer van het netwerkaansluitpunt waarvandaan opgeroepen wordt dan wel een nummer waarmee een individuele Contractant kan worden geïdentificeerd, doorgegeven wordt aan het opgeroepen netwerkaansluitpunt, nog voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. Overigens wordt de Contractant de mogelijkheid geboden de doorgifte van het nummer waarmee hij kan worden geïdentificeerd te blokkeren.
13.2 Iedere opgeroepen Contractant zal de mogelijkheid worden geboden om de verstrekking van het nummer van het oproepende netwerkaansluitpunt te laten blokkeren. Deze blokkeringmogelijkheid is kosteloos, tenzij er sprake is van herhaald gebruik van deze blokkeringmogelijkheid door de Contractant zonder redelijk doel waarna een redelijke vergoeding door DE TELEFOONSPECIALIST BV in rekening kan worden gebracht.
13.3 Geblokkeerde nummers kunnen door DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) gedeblokkeerd worden wanneer er een alarmnummer gebeld wordt. Naam-, adres-, postcode-, en
woonplaatsgegevens van de Contractant kunnen ook door DE TELEFOONSPECIALIST BV aan de alarm- en hulpdiensten verstrekt worden, indien een alarmnummer gebeld is.

Artikel 14. Contractsoverneming

14.1 De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen door de Contractant niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider).
14.2 De Contractant verleent op voorhand toestemming en medewerking aan volledige of gedeeltelijke overdracht door DE TELEFOONSPECIALIST BV van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde.

Artikel 15. Duur en beëindiging algemeen

15.1 De Overeenkomst komt tot stand op de datum zoals bepaald in artikel 3.8 en de looptijd (duur) van de Overeenkomst vangt aan op de Ready for Service-datum. Facturering van een Dienst vindt plaats vanaf deze Ready for Service-datum. Een Ready for Service-datum kan ook een deeloplevering betreffen (zie artikel 15.4). DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) zal de Contractant over de Ready for Service-datum informeren. Wanneer de Contractant geen mededeling is gedaan van de Ready for Service-datum, wordt de duur van de Overeenkomst geacht te zijn aangevangen op het moment van de mogelijkheid tot ingebruikname van de Dienst door de Contractant.
15.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst voor alle Diensten aangegaan voor een periode van één (1) jaar.
15.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst voor alle Diensten na afloop van de overeengekomen contractperiode telkens stilzwijgend voor de duur van de desbetreffende contractperiode verlengd, tenzij één der Partijen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie (3) maanden voor afloop van de dan geldende periode schriftelijk aan de andere Partij laat weten de Overeenkomst te willen opzeggen, waarbij opzegging slechts tegen het einde van iedere kalendermaand kan geschieden. De Overeenkomst eindigt dan van rechtswege aan het einde van de laatste dag van de alsdan geldende periode.
15.4 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op meerdere Aansluitingen op meerdere locaties van de Contractant dan geldt het volgende: een Aansluiting wordt per locatie van de Contractant (hierna: “Locatie”) aangegaan en afgenomen door de Contractant voor een looptijd als bedoeld in artikelen 15.2 en 15.3. De looptijd vangt aan op de Ready for Service-datum van de Aansluiting die onder de Overeenkomst wordt geleverd op de betreffende Locatie. Facturering van een Dienst vindt eveneens plaats vanaf deze Ready for Service-datum. De begin- en einddata van een Aansluiting kunnen afhankelijk van genoemde Ready for Service-datum per Locatie verschillen. De afnameduur van de Aansluiting per Locatie wordt na het verstrijken van de contractperiode automatisch verlengd tenzij DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) of de Contractant schriftelijk aan de ander laat weten de Aansluiting op een bepaalde Locatie te willen opzeggen, een en ander conform het in artikel 15.3 gestelde. De betreffende opgezegde Aansluiting op de bepaalde Locatie eindigt dan aan het einde van de laatste dag van de dan geldende periode. De Overeenkomst blijft van kracht zolang alle Aansluitingen op alle Locaties van de Overeenkomst niet zijn opgezegd conform het bepaalde in dit artikel 15.3.
15.5 Indien de Overeenkomst of een afgenomen Aansluiting door de Contractant voortijdig, dat wil zeggen voor het einde van de overeengekomen (al dan niet verlengde) contractperiode van de Overeenkomst wordt opgezegd, dan is – onverminderd de overige rechten van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) – direct na de voortijdige opzegging een afkoopsom verschuldigd door de Contractant. Deze afkoopsom bestaat naast de openstaande gefactureerde bedragen voor de Dienst uit: (i) honderd procent (100%) van de vaste terugkerende maandelijkse tarieven voor de Aansluiting en indien van toepassing – (ii) de maandelijkse variabele tarieven voor de Aansluiting, voor de volledige initiële looptijd c.q. verlengde looptijd van de Overeenkomst of desbetreffende Aansluiting. Het deel van de afkoopsom dat betrekking heeft op de maandelijkse variabele tarieven voor de Aansluiting wordt bepaald door het gemiddelde maandelijkse volume dat over de Dienst is gelopen en door DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is gefactureerd gedurende de reeds verstreken periode te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat de Overeenkomst te vroeg is opgezegd. Indien de Contractant de Overeenkomst of een Aansluiting vóór oplevering van de Dienst opzegt, is hij tevens het eenmalige tarief voor de installatie en/of oplevering van de Dienst – zonder kortingen – aan DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) verschuldigd.
15.6 Indien de Contractant wenst dat DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) na het (voortijdig) eindigen van de Overeenkomst medewerking verleent aan de transitie naar de diensten van een nieuwe leverancier, dan dient de Contractant DE TELEFOONSPECIALIST BV hierover minimaal drie (3) maanden van tevoren schriftelijk te informeren. DE TELEFOONSPECIALIST BV is niet verplicht om deze medewerking te verlenen en kan hieraan nadere voorwaarden en tarieven stellen. Indien DE TELEFOONSPECIALIST BV Diensten (deels) voortzet tijdens de door DE TELEFOONSPECIALIST BV nader overeen te komen transitieperiode, dan vervallen eventueel van toepassing zijnde kortingspercentages en zullen de standaard tarieven voor de betreffende Dienst(en) in rekening worden gebracht. Tevens blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op deze Diensten.
15.7 Indien DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) kosten heeft gemaakt voor het porteren van (telefoon)nummers van de Contractant zal de Contractant deze kosten vergoeden wanneer zij vóór het aflopen van de overeengekomen contractperiode de Overeenkomst beëindigt, met inachtneming van hetgeen in artikelen 15.3, 15.4 en 15.5 is bepaald.
15.8 In geval een Overeenkomst betrekking heeft op zowel de levering van Directe Toegangsdiensten als Indirecte Toegangsdiensten kan gedeeltelijke beëindiging plaatsvinden met inachtneming van de voor de te beëindigen Dienst toepasselijke beëindigingbepalingen zoals beschreven in de artikelen 15.3, 15.4 en 15.5.
15.9 Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te beëindigen in geval: de andere Partij na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn na de datum van de ingebrekestelling alsnog aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen; de andere Partij in staat van faillissement is verklaard dan wel in surséance van betaling verkeert; de andere partij surséance dan wel faillissement heeft aangevraagd, dan wel een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan. 15.10 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is gerechtigd de levering van Diensten zonder
voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien:
a) de Contractant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn er geen blijk van heeft gegeven alsnog na te zullen komen;
b) er sprake is van (een vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de Aansluiting, de Dienst of daarmee verband houdende Voorzieningen, faciliteiten en/of diensten (zoals, maar niet beperkt tot ter beschikking gestelde (informatie)nummers, al dan niet door de Contractant; Enkele vormen van oneigenlijk gebruik zijn: indien het belverkeer naar een bepaald informatienummer uitsluitend wordt gegenereerd vanaf één vaste locatie, in geografische zin of antenne opstelpunt voor mobiele telefonie of blijkt dat er een bundeling van belverkeer gegenereerd wordt in vanaf enkele vaste locaties, in geografische zin of antenne opstelpunten oor mobiele telefonie; indien het verkeer naar een bepaald informatienummer kan worden herleid tot belverkeer waarbij kan worden vastgesteld dat de identiteit van de nummeroproeper(s) niet overeenstemt met de door de nummeroproeper(s) aan de operator verstrekte persoonsgegevens en/of waarbij de nummeroproeper(s)zich voordoet als iemand anders via manipulatie van de signalering; indien het belgedrag naar een bepaald informatienummer leidt tot opvallend/afwijkend (hoog)verbruik door één en hetzelfde mobiele of vaste nummer; indien het belverkeer naar een bepaald informatienummer niet heeft geleid tot het in rekening brengen van de juiste tarieven aan de nummeroproeper(s) vanwege opzettelijke manipulatie in het billingsysteem of van manipulatie in de charging engine van de mobiele operator of vaste operator; indien er naar een bepaald Informatienummer grotere aantallen ‘gesprekken’ worden gevoerd met een ‘gesprekstijd’ van minder dan 0,5 seconden per gesprek (op deze wijze wordt getracht billingsystemen op een dwaalspoor te brengen; gesprekken worden mogelijk niet getarifeerd aan de nummeroproeper, maar wel betaald aan de nummerhouder); indien het belverkeer naar een bepaald informatienummer wordt gegenereerd met mobiele nummers waarvan kan worden vastgesteld dat dankzij een manipulatie van de settings van de simkaart een mogelijkheid is gecreëerd om ‘gratis’ te kunnen bellen; – indien wordt geconstateerd dat geen sprake is van exploitatie van een informatienummer conform de vastgestelde normen, door OCI of door een andere van overheidswege erkende instelling die toezicht houdt op het Nummerplan van telefoon- en ISDN-diensten; indien tussen de nummeroproeper(s) en nummerhouder een zakelijke relatie bestaat. Met andere woorden, de beller is de nummerhouder of wordt door de nummerhouder (in)direct gebruikt om zijn/haar identiteit te lenen voor het (al dan niet tegen financiële vergoeding) afsluiten van abonnementen die vervolgens vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het bellen naar informatienummers; indien prepaid kaarten, waarbij geconstateerd is dat zij zijn verkregen onder opgave van valse identiteitsgegevens, op oneigenlijke gronden en/of via criminele activiteiten, enkel worden gebruikt om gratis verkregen beltegoed op te bellen naar informatienummers om daarmee zichzelf te verrijken en waarbij er sprake is van een gering aantal gesprekken per kaart. indien de nummeroproeper de verbinding(en) naar informatienummer(s) veel langer laat open staan dan dat de dienst achter het informatienummer zich daarvoor leent of dat de nummeroproeper de verbinding(en) naar informatienummer(s) veel vaker maakt dan dat de dienst achter het informatienummer zich daarvoor leent. indien er door de nummerhouder via POP-ups of via een automatisch werkend programma op de computer verbinding wordt gemaakt zonder de nummeroproeper hier weet van heeft met als doel om zichzelf te verrijken of zonder dat de nummeroproeper de verbinding kan weigeren en of niet voorzien is van de normaal vereiste
transparantiemaatregelen. indien er door een of meerdere buitenlandse telefoons (nummers) roamend op een Nederlands netwerk veel korte ‘gesprekken’ dan wel lange ‘high usage’ gesprekken worden opgezet naar één of meer informatienummers, en waarbij de buitenlandse provider zijn geld van de beller niet kan innen. Ook vormen van oneigenlijk gebruik die niet zijn opgenomen in bovenstaande opsomming kunnen leiden tot onmiddellijke opzegging of opschorting van de Dienst en/of de Overeenkomst.
c) door de Contractant gebruik wordt gemaakt van een dialer zonder dat DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) hiervoor expliciete schriftelijke toestemming heeft gegeven;
d) door de Contractant gebruik wordt gemaakt van een call generator zonder dat DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) hiervoor expliciete schriftelijke toestemming heeft gegeven;
e) er sprake is van een overheidsbeschikking daartoe, inclusief veiligheid en beveiligingsredenen;
f) er sprake is van een overmachtsituatie veroorzaakt door een niet aan DE TELEFOONSPECIALIST BV toerekenbare tekortkoming;
g) de Contractant valse of onjuiste (persoons)gegevens heeft opgegeven;
h) de Contractant een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
i) er sprake is van zwaarwegende redenen op grond waarvan in redelijkheid niet langer van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) gevergd kan
worden de Overeenkomst in stand te houden.
15.11 Bij opschorting of opzegging als in artikel 15.10 bedoeld ontstaat voor DE TELEFOONSPECIALIST BV geen aansprakelijkheid jegens de Contractant en/of derden. In het geval van aanwijzingen van misbruik of (een vermoeden van) oneigenlijk gebruik, heeft DE TELEFOONSPECIALIST BV daarnaast tevens het recht om alle aan de Contractant openstaande, en toekomstig aan de Contractant verschuldigde, betalingen in te houden, teneinde de belangen kosten en schade van DE TELEFOONSPECIALIST BV en/of derden te waarborgen. Indien na onderzoek DE TELEFOONSPECIALIST BV oordeelt dat sprake was van misbruik of oneigenlijk gebruik en de Contractant niet onomstotelijk het tegendeel heeft bewezen, worden de daarop betrekking hebbende vergoedingen definitief niet uitbetaald aan de Contractant. Bij opschorting of opzegging als in artikel 15.10 bedoeld zullen alle vorderingen van DE TELEFOONSPECIALIST BV aan de Contractant voortvloeiende uit de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar worden.
15.12 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) kan nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens haar dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken dan wel ingeval zich een van de in artikel 15.9 of artikel 15.10 genoemde situaties voordoet. Indien de Dienst na een opschorting opnieuw wordt
geactiveerd, is DE TELEFOONSPECIALIST BV gerechtigd hiervoor eenmalige tarieven in rekening te brengen.
15.13 Opzegging kan uitsluitend schriftelijk middels aangetekende brief plaatsvinden, onder vermelding van naam, adres, postcode, vestigingsplaats, Contractantnummer en gewenste einddatum. Opzeggingen dienen te worden aangetekend gezonden worden aan DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider), Postbus 478, 2300 AL Leiden.

Artikel 16. Aanpassingen

DE TELEFOONSPECIALIST BV kan haar aanbod van Diensten naar bepaalde bestemmingen of nummers te allen tijde wijzigen, opschorten of
intrekken op grond van kwaliteit- en/of kwantiteitsoverwegingen.

Artikel 17. Beheer van de systemen van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider)

17.1 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
17.2 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de toegangsprocedure (inlog-procedure) van de Diensten.
17.3 DE TELEFOONSPECIALIST BV (Sipserviceprovider) is niet aansprakelijk voor schade van de Contractant als gevolg van het in artikel 17.1 en/of artikel 17.2 gestelde.

Artikel 18. Intellectueel eigendom

18.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door DE TELEFOONSPECIALIST BV aan de Contractant geleverde Diensten en (bruikleen)producten alsmede de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat DE TELEFOONSPECIALIST BV ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, gebruikersdocumentatie, rapporten, reclamemateriaal, adviezen en afbeeldingen, komen uitsluitend toe aan DE TELEFOONSPECIALIST BV.
18.2 Het is de Contractant niet toegestaan om gebruik te maken van handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van DE TELEFOONSPECIALIST BV, tenzij de Contractant hiervoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DE TELEFOONSPECIALIST BV heeft ontvangen. In dit laatste geval zal de Contractant zich houden aan de richtlijnen en instructies van DE TELEFOONSPECIALIST BV ter zake.
18.3 Het is de Contractant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de (bruikleen)producten van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) en de Contractant zullen te allen tijde geheimhouding betrachten van alle gegevens en informatie die zij omtrent elkaars bedrijf en bedrijfsprocessen en in het kader van deze overeenkomst hebben uitgewisseld / zullen uitwisselen en waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat die gegevens en informatie van
vertrouwelijke aard zijn. Partijen zullen de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
19.2 De in artikel 19.1 beschreven geheimhoudingsplicht zullen Partijen eveneens opleggen aan hun betrokken werknemers en aan door hen ingeschakelde derden.
19.3 De geheimhoudingsplicht blijft nog drie (3) jaar na beëindiging of afloop van de overeenkomst van kracht.

Artikel 20. Voorzieningen

20.1 De mogelijkheid bestaat dat DE TELEFOONSPECIALIST BV ten behoeve van de te leveren Dienst(en) bepaalde Voorzieningen installeert welke al dan niet bij de prijs van de overeengekomen Dienst(en) is inbegrepen. Tenzij anders is overeengekomen, verzorgt DE TELEFOONSPECIALIST BV de Voorzieningen.
20.2 Aan de Contractant wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Contractant gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij deze software en documentatie. Het is de Contractant niet toegestaan derden gebruik van deze software en/of documentatie te laten maken.
20.3 Ten aanzien van garantie, onderhoud en functioneren van de Voorzieningen gelden de voorwaarden welke door de leverancier van de betreffende Voorzieningen is bepaald.
20.4 De eigendom van Voorzieningen zal niet aan de Contractant worden overgedragen, tenzij er sprake is van “customer-premises equipment” (“CPE”) of schriftelijk anders is overeengekomen.
De eigendom van CPE(’s) wordt door DE TELEFOONSPECIALIST BV overgedragen aan de Contractant op het moment van volledige betaling ervan en de Contractant is vanaf dat moment eigenaar van deze CPE(‘s).
20.5 Het is de Contractant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de Voorzieningen, deze te verplaatsen, te openen, of anderszins te bewerken en/of te beïnvloeden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DE TELEFOONSPECIALIST BV.
20.6 De Contractant zal derden die rechten doen gelden op de Voorzieningen of maatregelen zoals inbeslagname willen uitvoeren, op de hoogte stellen van het eigendom van DE TELEFOONSPECIALIST BV. De Contractant zal tevens in dat geval DE TELEFOONSPECIALIST BV onmiddellijk inlichten.
20.7 Installatie van Voorzieningen geschiedt door DE TELEFOONSPECIALIST BV of door DE TELEFOONSPECIALIST BV ingeschakelde installateurs op een met de Contractant overeengekomen locatie.
20.8 De Contractant onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaarmaken en/of anderszins verspreiden van de software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en opslag- (back-up-)doeleinden voor eigen intern gebruik. Bij het maken van opslag-(back-up-)kopieën voor eigen intern gebruik zal de Contractant alle gegevens en tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.
20.9 Tijdstippen van installatie, programmering en onderhoud van de Voorzieningen zullen zoveel mogelijk in overleg tussen de Contractant en DE TELEFOONSPECIALIST BV worden vastgesteld.
20.10 De Contractant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de Voorzieningen, tenzij de schade is ontstaan
door aan DE TELEFOONSPECIALIST BV toe te rekenen handelen of nalaten. Het door de Contractant te vergoeden bedrag in geval van aansprakelijkheid van de Contractant zal minimaal gelijk zijn aan de vervangingswaarde van de Voorzieningen.
20.11 Na beëindiging van de Overeenkomst is de Contractant verplicht om op eerste verzoek van DE TELEFOONSPECIALIST BV daartoe medewerking te verlenen aan het afgeven aan dan wel het (laten) terugnemen door DE TELEFOONSPECIALIST BV van de Voorzieningen. Indien de Contractant in strijd met haar verplichting uit dit artikel 20.11 handelt, is de Contractant gehouden DE TELEFOONSPECIALIST BV de vervangingswaarde van de betreffende Voorzieningen, waarvan de hoogte door DE TELEFOONSPECIALIST BV wordt bepaald, en alle kosten die DE TELEFOONSPECIALIST BV maakt en die verband houden met dit tekortschieten van de Contractant, te vergoeden. Betaling van de vervangingswaarde van de Voorzieningen en/of de hiervoor genoemde kosten laat onverlet de overige rechten van DE TELEFOONSPECIALIST BV, zoals het recht van DE TELEFOONSPECIALIST BV om in rechte teruggave van de Voorzieningen te vorderen met veroordeling van een dwangsom.

Artikel 21. Toepasselijk recht en jurisdictie

21.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de totstandkoming ervan is Nederlands recht van toepassing.
21.2 Alle uit deze Algemene Voorwaarden en/of uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 22. (Wijzigingen) Algemene Voorwaarden en slotbepalingen

22.1 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is bevoegd in de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden bekendgemaakt, waaronder op of via de factuur.
22.2 Veertien dagen na bekendmaking ervan treden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden in werking tenzij een andere termijn wordt aangegeven.
22.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de internetwebsite van DE TELEFOONSPECIALIST BV(www.detelefoonspecialist.nl. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door DE TELEFOONSPECIALIST BV. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer B95094
22.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
22.5 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Contractant, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover DE TELEFOONSPECIALIST BV eerst van kracht worden nadat DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) daarvan schriftelijk door de Contractant in kennis is gesteld.
22.6 De Contractant is verplicht van iedere (voorgenomen) adreswijziging en/of wijziging van (facturatie)gegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan DE TELEFOONSPECIALIST BV. De Contractant kiest in haar relatie tot DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) uitdrukkelijk domicilie op het laatste door de Contractant aan DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) schriftelijk opgegeven adres.en Blu Business Point Leiden 

Algemene Voorwaarden van DE TELEFOONSPECIALIST BV en Sipserviceprovider en Blu Business Point Leiden per 05-03-2014

Sipserviceprovider is een handelsnaam van De Telefoonspecialist en handhaaft dezelfde Algemene voorwaarden als de Telefoonspecialist BV.

Artikel 1. Definities

De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis:
Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door DE TELEFOONSPECIALIST BV geboden en door de Contractant bestelde Diensten.
Alarmtransportdiensten: de alarmtransportdienst van DE TELEFOONSPECIALIST BV waarop ook het gedeelte “Alarmtransportdiensten” van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.
Algemene Voorwaarden: de artikelen 1 tot en met 39 van deze Algemene Voorwaarden van DE TELEFOONSPECIALIST BV die van toepassing zijn op de levering van de Diensten en op alle aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan en Overeenkomsten met Contractanten. All-in abonnement: de verzamelnaam voor de verscheidene vormen van het belbundelabonnement dat DE TELEFOONSPECIALIST BV,zowel voor Traditionele Telefonie als VoIP aanbiedt. DE TELEFOONSPECIALIST BV de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE TELEFOONSPECIALIST BV, statutair gevestigd te Sassenheim kantoorhoudende te Rijksstraatweg 20d, 2171 AL , ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28048151 Bijlage: een document dat deel uitmaakt van de Overeenkomst waarin de condities van de levering van de Diensten staan beschreven zoals de Algemene Voorwaarden, Contractdocument, Dienstbeschrijvingen, Service Level Agreements en Prijslijsten. In de Overeenkomst is vermeld welke Bijlagen ervan deel uitmaken. Contractdocument: een door de Contractant in te vullen en/of te ondertekenen document, bijvoorbeeld een door DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) opgestelde modelovereenkomst, dat na ondertekening door de Contractant deel uitmaakt van de Overeenkomst en waarin de Contractant te kennen dient te geven welke Diensten hij zal afnemen onder de in dit document en de Overeenkomst beschreven voorwaarden. Betaalverkeertransportdienst: de betaalverkeertransportdienst van DE TELEFOONSPECIALIST BV waarop ook het gedeelte “Betaalverkeertransportdiensten” van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is. Carrier Pre Select: de vaste telefoniedienst waarbij een inbelcode voorafgaand aan het nummer van de bestemming wordt gekozen om een verbinding via DE TELEFOONSPECIALIST BV tot stand te brengen. Contractant: de partij met wie DE TELEFOONSPECIALIST BV onderhandelt over de levering van Diensten, dan wel de partij met wie DE TELEFOONSPECIALIST BV een Overeenkomst inzake de levering van Diensten heeft gesloten. Dit kan zowel een eindgebruiker als een Reseller zijn.
– Dienst(en): de elektronische communicatiediensten, welke DE TELEFOONSPECIALIST BV onder toepassing van de bepalingen van de Overeenkomst aan haar Contractant levert. Deze Diensten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, door DE TELEFOONSPECIALIST BV ter beschikking gestelde faciliteiten, Directe Toegangsdiensten, Indirecte Toegangsdiensten, Internetdiensten, Alarmtransportdiensten en Betaalverkeertransportdiensten.
– Dienstbeschrijving: een document dat de (technische) details van de Diensten zoals functionaliteiten en specificaties van de Diensten beschrijft en die als Bijlage onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. Directe Toegangsdiensten: Diensten waarbij voor de levering overwegend gebruik wordt gemaakt van de netwerkinfrastructuur van DE TELEFOONSPECIALIST BV , zoals een ISDN-30 of glasvezelverbinding. – Domeinnaam: een unieke naam waarmee of waaronder een internetwebsite of
andere internet gerelateerde Dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Contractant, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een punt (letterteken) en een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein. – DSL diensten: Diensten waarbij gebruik gemaakt wordt van DSL technologie. Fair Use Policy: op het All-in abonnement is een Fair Use Policy van toepassing, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. De Fair Use Policy is gepubliceerd op www.detelefoonspecialist.nl Gebruikersnaam: de door DE TELEFOONSPECIALIST BV aan de Contractant toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Contractant in combinatie met een door DE TELEFOONSPECIALIST BV aan de Contractant toegekend wachtwoord, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, toegang heeft tot de Diensten van De Telefoonspecialist BV Indirecte Toegangsdiensten: Diensten waarbij voor de levering geheel of gedeeltelijk gebruik gemaakt wordt van de telefonienetwerkinfrastructuur van derden, zoals Carrier Pre Select, Wholesale Line Rental en Vast-Mobiel, waarop ook het gedeelte “Indirecte Toegangsdiensten” van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is. Internetdiensten: Diensten zoals bijvoorbeeld toegang tot het Internet, hosting van websites, e-mail en/of registratie van een Domeinnaam en aanverwante Diensten, waarop ook het gedeelte “Internetdiensten” van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is. IP-adres: een uniek nummer bestaande uit een reeks van cijfers die op het internet gebruikt worden voor het identificeren van machines en/of een locatie. Overeenkomst: iedere (raam)overeenkomst tussen DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) en de Contractant inzake de levering van Diensten, inclusief de Bijlagen waaronder in ieder geval de Algemene Voorwaarden van De Telefoonspecialist BV(Sipserviceprovider). Partij(en): DE TELEFOONSPECIALIST BV en de Contractant individueel of gezamenlijk. Prijslijst: een overzicht van de tarieven die DE TELEFOONSPECIALIST BV in rekening brengt voor de levering van de Diensten en dat als Bijlage onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. Ready for Service-datum: de datum waarop de door de Contractant bestelde Dienst is opgeleverd en door de Contractant in gebruik kan worden genomen; Reseller: een bedrijf dat de Dienst(en) van DE TELEFOONSPECIALIST BV afneemt en dit onder eigen naam alsmede onder eigen voorwaarden aan eindgebruikers weder verkoopt. Service Level Agreement: een document, voor zover van toepassing, waarin het niveau van de Diensten is beschreven en dat als Bijlage onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. Vast-Mobiel: Dienst waarbij de VoIP Dienst met mobiele telefonie is geïntegreerd. VoIP dienst: Dienst waarbij het internet of een ander IP-netwerk wordt gebruikt om spraak te transporteren. Voorzieningen: alle ten behoeve van de te leveren Dienst aan de Contractant ter beschikking gestelde voorzieningen als bedoeld in artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden, zoals onder andere hardware en/of software, installaties, kabels, fysieke verbindingen en instrumenten. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van erkende nationale feestdagen. Wholesale Line Rental: de vaste telefoniedienst waarbij de lijn waarover het signaal wordt getransporteerd door de Contractant van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) wordt gehuurd.
ALGEMEEN
Dit algemene gedeelte van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle Diensten en op alle aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan en Overeenkomsten met Contractanten.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte (artikel 1 tot en met artikel 22), een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op Indirecte Toegangsdiensten (artikel 23 tot en met artikel 25), een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op Internetdiensten (artikel 26 tot en met artikel 29), een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op Betaalverkeertransportdiensten (artikel 30 tot en met artikel 34) en een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op Alarmtransportdiensten (artikel 35 tot en met artikel 39).
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan en Overeenkomsten met Contractanten tenzij door de Contractant en DE TELEFOONSPECIALIST BV uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden van de Contractant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere Overeenkomsten tussen DE TELEFOONSPECIALIST BV en de Contractant, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2.4 Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Contractant slechts dan een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door DE TELEFOONSPECIALIST BV schriftelijk akkoord zijn bevonden.
2.5 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst zal de volgende voorrangsregeling gelden:
a) de hoofdtekst van de Overeenkomst;
b) de Algemene Voorwaarden;
c) de Dienstbeschrijving;
d) de Service Level Agreement (voor zover van toepassing);
e) eventuele andere documenten behorende bij de Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en offertes van DE TELEFOONSPECIALIST BV zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door DE TELEFOONSPECIALIST BV worden herroepen vóór het tot stand komen van de Overeenkomst.
3.2 Tenzij anders overeengekomen, vindt de aanvraag van de Diensten door de Contractant plaats door invulling en ondertekening door de Contractant van het Contractdocument.
3.3 DE TELEFOONSPECIALIST BV kan een aanvraag slechts in behandeling nemen indien alle gevraagde noodzakelijke medewerking wordt verleend. Indien het uiteindelijk niet honoreren van de aanvraag het gevolg is van omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de Contractant zal deze gehouden zijn de door DE TELEFOONSPECIALIST BV in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.
3.4 De Contractant is gehouden de informatie benodigd voor oplevering van de Dienst aan DE TELEFOONSPECIALIST BV te verstekken, waaronder in ieder geval ook een uittreksel van zijn
registratie bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 maanden) en een identificatiebewijs (als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht) van de bevoegde vertegenwoordiger van de Contractant.
3.5 DE TELEFOONSPECIALIST BV is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Contractant.
3.6 DE TELEFOONSPECIALIST BV is gerechtigd om redelijke zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Contractant. Deze zekerheid kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, een waarborgsom, een garantie van de moedermaatschappij van de Contractant of een bankgarantie. De Contractant is verplicht op het eerste verzoek van DE TELEFOONSPECIALIST BV daartoe, een dergelijke voor DE TELEFOONSPECIALIST BV acceptabele zekerheid te verstrekken.
3.7 DE TELEFOONSPECIALIST BV is gerechtigd levering van de Diensten uit te stellen dan wel op te schorten indien: DE TELEFOONSPECIALIST BV gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Contractant en/of niet wordt voldaan aan een door DE TELEFOONSPECIALIST BV verlangde zekerheidstelling zoals bedoeld in artikel 3.6 en/of indien een automatische incassomachtiging ten laste van de bank- of girorekening van de Contractant (indien overeengekomen) niet wordt afgegeven; het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat de Contractant niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
3.8 De Overeenkomst, inclusief wijzigingen daarvan, komt tot stand:
a) door en op de datum van ondertekening door de Contractant van een aanbieding van DE TELEFOONSPECIALIST BV of enig ander document; of
b) op de datum van ontvangst van de schriftelijke of elektronische bevestiging van DE TELEFOONSPECIALIST BV dat de aanvraag van de Contractant is geaccepteerd; of
c) wanneer de Contractant DE TELEFOONSPECIALIST BV feitelijk in staat stelt met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen of de Dienst te leveren.
3.9 De Contractant mag een verstrekte order niet annuleren. Indien de Contractant een verstrekte order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van DE TELEFOONSPECIALIST BV en de winstderving van DE TELEFOONSPECIALIST BV, te vermeerderen met BTW, aan DE TELEFOONSPECIALIST BV te vergoeden.
3.10 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden DE TELEFOONSPECIALIST BV alleen indien DE TELEFOONSPECIALIST BV dit nadien schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4. Dienstenniveau en het gebruik van de Dienst

4.1 Of de Dienst kan worden geleverd is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de Dienst op de locatie zoals
door de Contractant in het Contractdocument aangegeven, een en ander naar de beoordeling van DE TELEFOONSPECIALIST BV
4.2 (Technische) details van de Diensten staan beschreven in de relevante Dienstbeschrijving die kosteloos op te vragen is bij DE TELEFOONSPECIALIST BV.. DE TELEFOONSPECIALIST BV behoudt zich het recht voor de Dienstbeschrijving eenzijdig aan te passen.
4.3 Het is mogelijk dat als onderdeel van een Dienst een beltegoed wordt geleverd. Dit beltegoed is, wanneer het niet binnen de factuurperiode wordt opgebruikt, slechts in beperkte mate mee te nemen naar een volgende factuurperiode. De details hierover staan in de relevante Dienstbeschrijving. In geen geval, ook niet bij beëindiging van de Overeenkomst, kan de Contractant aanspraak maken op uitkering van de waarde van het beltegoed (al dan niet in geld).
4.4 DE TELEFOONSPECIALIST BV staat niet in voor geschiktheid of bruikbaarheid van de Diensten voor het doel dat de Contractant voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan DE TELEFOONSPECIALIST BV kenbaar is gemaakt. De Dienstbeschrijving van de Dienst is leidend.
4.5 DE TELEFOONSPECIALIST BV spant zich in om de Dienst zo ongestoord mogelijk te leveren. DE TELEFOONSPECIALIST BV geeft echter geen garanties ten aanzien van de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Dienst.
4.6 DE TELEFOONSPECIALIST BV spant zich in om de Dienst door middel van de door haar geleverde beveiliging ten behoeve van de Dienst te optimaliseren maar garandeert niet dat deze beveiliging onder alle omstandigheden afdoende is en DE TELEFOONSPECIALIST BV sluit alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een niet-optimale beveiliging, beveiligingslekken en/of (onrechtmatige) inbreuk door derden uit.

Artikel 5. Levering

5.1 De door DE TELEFOONSPECIALIST BV opgegeven termijnen voor levering zijn indicatief. De termijnen voor levering zijn mede afhankelijk van de technische voorzieningen en omstandigheden van en/of bij de Contractant en de eventuele wijzigingen dan wel aanpassingen die hierop moeten worden aangebracht ten behoeve van de levering van de overeengekomen Diensten. Termijnen voor levering kunnen eveneens worden beïnvloed door bijvoorbeeld het ontbreken van een werkend aansluitpunt (ISRA punt) zoals bedoeld in artikel 5.3, het uitblijven van de noodzakelijke toestemming van bevoegde autoriteiten, van de gebouweigenaar in geval toegang tot een gebouw nodig is, of van de grondeigenaar in geval van graafwerkzaamheden. De Contractant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming van de gebouweigenaar.
5.2 De Diensten worden geleverd op het adres (en waar van toepassing op de betreffende etage of verdieping) zoals door de Contractant ingevuld op het Contractdocument, behorend bij de betreffende Dienst. Indien de Contractant de Dienst naar een ander adres wenst te verhuizen geldt dit als een voortijdige beëindiging en is de beëindigingregeling van artikel 15.5 van toepassing. De Contractant dient voor de levering van de Dienst op het nieuwe adres een nieuw Contractdocument in te vullen dan wel een nieuwe Overeenkomst te sluiten. Onder nader overeen te komen schriftelijke voorwaarden kunnen de Contractant en DE TELEFOONSPECIALIST BV afwijken van dit artikel.
5.3 De (termijn voor) levering van de Diensten over koper netwerkinfrastructuur is afhankelijk van een werkend aansluitpunt (ISRA punt). De Contractant is verantwoordelijk voor een werkend ISRA punt op de locatie waar de Diensten moeten worden geleverd. Indien een ISRA punt niet aanwezig of
niet werkend is op de betreffende locatie dan komen de kosten voor aanleg en/of herstel volledig voor rekening van de Contractant.
5.4 DE TELEFOONSPECIALIST BV is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
5.5 Bruikleenproducten (huurproducten) blijven te allen tijde eigendom van DE TELEFOONSPECIALIST BV. De Contractant is niet gerechtigd een bruikleenproduct te verkopen, verpanden, verhuren of op enige wijze aan een derde ter beschikking te stellen. In geval van schending van deze verbintenis door (personeel van) de Contractant verbeurt de Contractant ten opzichte en ten behoeve van DE TELEFOONSPECIALIST BV een aan DE TELEFOONSPECIALIST BV toekomende boete van Euro 10.000,– per overtreding, onverminderd het recht van DE TELEFOONSPECIALIST BV op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd het recht van DE TELEFOONSPECIALIST BV om nakoming van deze overeenkomst te vorderen.

Artikel 6. Nummers, toegangscodes etc.

6.1 Ten behoeve van een Dienst kan door DE TELEFOONSPECIALIST BV aan de Contractant een of meerdere nummers en/of e-mail-adressen en/of Domeinnamen en/of IP-adressen en eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes ter beschikking worden gesteld. De Contractant kan geen rechten doen gelden ten aanzien van het gebruik of behoud van dergelijke nummers, e-mail-adressen, Domeinnamen en/of IP-adressen en eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes, behoudens de wettelijke voorschriften omtrent nummerportabiliteit.
6.2 DE TELEFOONSPECIALIST BV behoudt zich het recht voor om het ter beschikking gestelde nummer, e-mail-adres, Domeinnaam, IP-adres, gebruikersnaam, wachtwoord en/of andere toegangscode te wijzigen dan wel in te trekken. In dat geval streeft DE TELEFOONSPECIALIST BV ernaar zo spoedig mogelijk mededeling hiervan te doen aan de Contractant en indien mogelijk een overgangstermijn te hanteren. 6.3 DE TELEFOONSPECIALIST BV is niet aansprakelijk voor schade die de Contractant lijdt als gevolg van wijzigingen in het nationale nummerplan dan wel andere wet- of regelgeving waardoor ongestoord gebruik van de aan de Contractant verstrekte nummers en/of e-mail-adressen en/of Domeinnamen en/of IP-adressen en eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes niet meer mogelijk is.
6.4 De Contractant garandeert zich te zullen onthouden van gedragingen en gebruik van nummers en /of e-mail adressen en/of domeinnamen en/of IP-adressen eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes dat in strijd is met het nationale nummerplan, de voorschriften en beperkingen zoals door de OPTA gesteld in de toekenning van de nummers en andere toepasselijke wet- of regelgeving.

Artikel 7. Tarieven

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en afhankelijk van de geleverde Dienst(en), is de Contractant aan DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) verschuldigd:
a) een vergoeding per geslaagde oproep alsmede een gebruiks- en bestemmingsafhankelijk tarief;
b) een vergoeding voor overig dienstspecifiek verbruik op basis van een verbruikstarief;
c) een maandelijks met de Contractant overeengekomen, vast tarief;
d) een eenmalig tarief voor de installatie en/of oplevering van de Dienst.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW.
7.3 DE TELEFOONSPECIALIST BV is te allen tijde gerechtigd de in artikel 7.1 lid a en/of lid b genoemde vergoeding en tarieven alsmede mogelijk toepasselijke kortingspercentages te wijzigen. DE TELEFOONSPECIALIST BV stelt de Contractant ten minste 15 dagen voorafgaande aan een tariefsverhoging hiervan op de hoogte.
7.4 DE TELEFOONSPECIALIST BV is gerechtigd om de in artikel 7.1 lid a, lid b en/of lid c genoemde tarieven jaarlijks op een door DE TELEFOONSPECIALIST BV te bepalen datum te wijzigen volgens de meest recente door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex “lonen CAO zakelijke dienstverlening”. Wijzigingen van tarieven op grond van dit artikel zullen door DE TELEFOONSPECIALIST BV vooraf worden bekendgemaakt. 7.5 DE TELEFOONSPECIALIST BV is daarnaast gerechtigd het in artikel 7.1 lid c genoemde tarief te wijzigen met ingang van tenminste 1 maand na mededeling van deze wijziging. Indien dit een voor de Contractant nadelige tariefswijziging betreft, kan de Contractant, indien hij het niet eens is met deze tariefswijziging, tot aan de datum van deze tariefswijziging de Overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de tariefswijziging van toepassing is. In dit geval kan de Contractant DE TELEFOONSPECIALIST BV niet aanspreken op nakoming van de Overeenkomst.
7.6 Indien DE TELEFOONSPECIALIST BV ten behoeve van de Contractant werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd, of indien kosten ontstaan doordat de Contractant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden en/of kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra bij Contractant in rekening gebracht tegen de alsdan geldende tarieven van DE TELEFOONSPECIALIST BV.
7.7 Voor zover de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over de volledige periode verschuldigd zijn, kan DE TELEFOONSPECIALIST BV per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening brengen.
7.8 Indien DE TELEFOONSPECIALIST BV ten behoeve van Wholesale Line Rental de lijnen van KPN inzet, berekent zij aan de Contractant de door KPN gehanteerde retail tarieven, het DE TELEFOONSPECIALIST BV All-in Traditioneel abonnement uitgezonderd.
7.9 Gesprekstarieven gelden per minuut maar de Contractant betaalt per seconde. De kosten van een gesprek worden afgerond op de eerstvolgende hele cent.

Artikel 8. Facturering en Betaling

8.1 Met uitzondering van de van de Directe en Indirecte Toegangsdiensten onderdeel vormende gesprekskosten factureert DE TELEFOONSPECIALIST BV de door de Contractant verschuldigde vergoedingen voor de geleverde Dienst(en) per maand vooraf en incasseert deze, tenzij door Partijen schriftelijk anders overeengekomen, automatisch van het door de Contractant opgegeven bank- of girorekening, waarvoor de Contractant een schriftelijke machtiging aan DE TELEFOONSPECIALIST BV zal verstrekken. Ook de vaste maandelijkse kosten van het All-in abonnement worden per maand
vooraf gefactureerd en geïncasseerd. Automatische incasso vindt plaats uiterlijk acht (8) dagen na factuurdatum. DE TELEFOONSPECIALIST BV is gerechtigd om nog niet in rekening gebrachte gesprekskosten tot en met 6 maanden na afloop van de maand gedurende welke het gesprek heeft plaatsgevonden, alsnog bij de Contractant in rekening te brengen.
8.2 Eenmalige kosten voor set-up en installatie worden na ondertekening van het Contractdocument vooraf gefactureerd met een betaaltermijn van 8 dagen tenzij door Partijen schriftelijk anders overeengekomen.
8.3 Indien niet betaald wordt door middel van automatische incasso zal de Contractant de factuur betalen binnen 8 dagen na de factuurdatum.
8.4 Als basis voor facturering zijn de door DE TELEFOONSPECIALIST BV geregistreerde gegevens omtrent de Aansluiting en het gebruik ervan bindend.
8.5 Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is ontvangen.
8.6 Indien de Contractant meent dat het gefactureerde bedrag onjuist is, dient hij zulks binnen 8 dagen na factuurdatum aan DE TELEFOONSPECIALIST BV schriftelijk kenbaar te maken. Van eventuele opschorting van de betalingsverplichting kan pas sprake zijn na voorafgaande schriftelijke toestemming van DE TELEFOONSPECIALIST BV.
8.7 Indien de bezwaren na onderzoek door DE TELEFOONSPECIALIST BV ongegrond blijken is de Contractant de in redelijkheid door DE TELEFOONSPECIALIST BV gemaakte kosten verschuldigd. Voor de beoordeling van de bezwaren zijn de door DE TELEFOONSPECIALIST BV gegenereerde gegevens leidend.
8.8 Indien de in artikel 8.1 genoemde automatische incasso door DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) bij de Contractant niet mogelijk blijkt en/of een eerdere betaling wordt gestorneerd, is de Contractant in verzuim. DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) zal de Contractant hiervan middels schriftelijke ingebrekestelling terstond berichten. Alsdan zal, ingaande de betalingsvervaldatum van de in geding zijnde factuur, de Contractant onvoorwaardelijk een rentebedrag over het op dat moment openstaande factuurbedrag aan DE TELEFOONSPECIALIST BV (Sipserviceprovider) verschuldigd zijn, ter hoogte van 5% op jaarbasis plus de wettelijke handelsrente.
8.9 Indien het door de Contractant aan DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) totaal verschuldigde bedrag niet binnen zeven (7) dagen na de in artikel
8.8 genoemde ingebrekestelling volledig op de bankrekening van DE TELEFOONSPECIALIST BV (Sipserviceprovider) is bijgeschreven, dan zal DE TELEFOONSPECIALIST BV gerechtigd zijn zonder nadere aankondiging de geëigende (rechts)maatregelen treffen ter incassering van het door de Contractant aan DE TELEFOONSPECIALIST BV verschuldigde. 8.10 De Contractant is, indien sprake is van de in artikelen 8.8 en 8.9 beschreven situatie, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom. Indien DE TELEFOONSPECIALIST BV kan aantonen in werkelijkheid (en redelijkerwijs noodzakelijk) hogere
kosten te hebben moeten maken dan hiervoor aangegeven, komen deze hogere kosten voor vergoeding in aanmerking.
8.11 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is bevoegd de werkzaamheden / levering van Diensten aan de Contractant op te schorten dan wel te beëindigen indien ondanks de ingebrekestelling als beschreven in artikel 8.8, betaling van de in geding zijnde factuur en eventuele op grond van de overeenkomst tussen DE TELEFOONSPECIALIST BV en de Contractant bijkomende kosten uitblijft.
8.12 Eventuele gerechtelijke kosten, kosten voor heraansluiting van de Contractant en enige andere directe en/of indirecte schade voorvloeiende uit een tekortkoming in de nakoming van een betalingverplichting van de Contractant aan DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) komen volledig voor rekening en risico van de Contractant.
8.13 Betaling door de Contractant dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening met een vordering op DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider).
8.14 De door de Contractant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen vanaf de oudste factuurdatum, ook indien de Contractant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
8.15 Indien op grond van feiten of omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de Contractant (tijdig) aan zijn betalingsverplichting zal voldoen, heeft DE TELEFOONSPECIALIST BV het recht een (aanvullende) zekerheidsstelling van de Contractant te vragen in de vorm van een bankgarantie of borgstelling, dan wel een waarborgsom te vorderen. Alsdan is de Contractant gehouden aan het eerste verzoek van DE TELEFOONSPECIALIST BV tot het stellen van zekerheid gehoor te geven.
8.16 In het geval van bijzondere omstandigheden (waaronder vermoed oneigenlijk gebruik) is DE TELEFOONSPECIALIST BV bevoegd tussentijds te factureren.

Artikel 9. Gebreken en reclame

9.1 DE TELEFOONSPECIALIST BV staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Diensten in overeenstemming met hetgeen de Contractant krachtens de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door DE TELEFOONSPECIALIST BV geleverde Diensten dan zal DE TELEFOONSPECIALIST BV de betrokken Diensten opnieuw leveren of een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van DE TELEFOONSPECIALIST BV.
9.2 Indien zich gebreken voordoen in de door DE TELEFOONSPECIALIST BV geleverde (bruikleen)producten als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, dan zal DE TELEFOONSPECIALIST BV deze gebreken (laten) herstellen of het betrokken product vervangen, een en ander ter keuze en uitsluitend te beoordeling van DE TELEFOONSPECIALIST BV.
9.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden of (mede) het gevolg zijn van: het door (personeel van) de Contractant niet in acht nemen van aanwijzingen en voorschriften; ander
gebruik dan het normaal voorziene gebruik; onoordeelkundig bewaren of gebruik door (personeel van) de Contractant; het gebruik van (bruikleen)producten in een andere dan de originele staat.
9.4 Gebreken in dan wel schade aan de door DE TELEFOONSPECIALIST BV ter beschikking gestelde (bruikleen)producten die (mede) het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, beschadiging alsmede van werkzaamheden door derden of door de Contractant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider), komen voor rekening van de Contractant.
9.5 De Contractant dient de geleverde (bruikleen)producten direct na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame en/of vervanging vervalt. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde (bruikleen)producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden afgetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Contractant opleveren.
9.6 De Contractant dient binnen acht (8) dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij DE TELEFOONSPECIALIST BV te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak van de Contractant op DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider).
9.7 Indien de Contractant reclameert is hij verplicht DE TELEFOONSPECIALIST BV in de gelegenheid te stellen de (bruikleen)producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Contractant is verplicht om de (bruikleen)producten waarover is gereclameerd ter beschikking van DE TELEFOONSPECIALIST BV te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
9.8 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde (bruikleen)producten geven de Contractant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde (bruikleen)producten.
9.9 Na constatering van een tekortkoming in een (bruikleen)product is de Contractant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, inclusief eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling.
9.10 Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de Contractant op grond van de wet heeft en waarvan niet mag worden afgeweken.

Artikel 10. (Limitering van) Aansprakelijkheid

10.1 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren
van haar Dienst(en), Aansluitingen en/of Voorzieningen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider).
10.2 In geen geval is DE TELEFOONSPECIALIST BV aansprakelijk voor de manier waarop de Contractant gebruik maakt van de door DE TELEFOONSPECIALIST BV geleverde Dienst(en), Aansluitingen en/of Voorzieningen. De Contractant zal DE TELEFOONSPECIALIST BV vrijwaren voor aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van het data-, internet- en/of
spraakverkeer en/of op gegevens welke de Contractant verstuurt met behulp van de Dienst(en), Aansluitingen en/of Voorzieningen.
10.3 Indien DE TELEFOONSPECIALIST BV op grond van artikel 10.1 aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van DE TELEFOONSPECIALIST BV beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met deze tekortkoming en deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal EURO 5.000 per gebeurtenis of per reeks gebeurtenissen die in onderling verband staan, tot een maximum van EUR 10.000 per kalenderjaar. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gemiste omzet, stilstandschade en/of gederfde winst) is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor schade van de Contractant als gevolg van het niet functioneren van een Dienst die bestaat uit een telefonische of elektronische alarmvoorziening en/of kostenregistratiesysteem (waaronder Aansluitingen voor alarmmeldingen en/of elektronische (PIN-)betalingen) is uitgesloten.
10.4 Alle aanspraken door de Contractant tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan van de schade schriftelijk bij DE TELEFOONSPECIALIST BV te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.
10.5 De Contractant zal DE TELEFOONSPECIALIST BV vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst.
10.6 De Contractant is aansprakelijk voor al het gebruik dan wel misbruik van de Dienst en de daarvoor toegekende nummer(s), Domeinnamen, IP-adressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en e-mailadres(sen). De Contractant is zelf verantwoordelijk voor beveiliging van de gegevens die door de Contractant op haar systemen worden geplaatst. Tevens is de Contractant verantwoordelijk voor de beveiliging van haar (rand)apparatuur (zoals telefooncentrales) tegen oneigenlijk gebruik van deze (rand)apparatuur door derden of inbraak in deze (rand)apparatuur door derden. DE TELEFOONSPECIALIST BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dit oneigenlijk gebruik en/of deze inbraak en de Contractant vrijwaart DE TELEFOONSPECIALIST BV voor alle schade en/of kosten die daarmee verband houden.
10.7 Het is de Contractant niet toegestaan om in strijd met een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de wet en de Overeenkomst gebruik te maken van de Dienst, met inbegrip van onrechtmatig spammen, de distributie van onrechtmatige content, hacken of enig ander misbruik, en alle gebeurtenissen waarnaar als ‘oneigenlijk gebruik’ wordt verwezen zoals niet-uitputtend opgesomd in artikel 15.11 sub b. De Contractant is aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan. Indien er sprake is van (een redelijke reden om uit te gaan van) oneigenlijk gebruik van de
Dienst jegens DE TELEFOONSPECIALIST BV of derden, dan is de Contractant volledig aansprakelijk voor de door DE TELEFOONSPECIALIST BV en/of derden gemaakte kosten en de daardoor geleden schade, en dient de Contractant DE TELEFOONSPECIALIST BV schadeloos te stellen. DE TELEFOONSPECIALIST BV heeft het recht om bevoegde overheidsinstellingen en derden met relevante belangen daarbij onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle informatie die relevant is voor het oneigenlijke gebruik, met inbegrip van persoonsgegevens, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt.
10.8 In geval van een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) aan de zijde van DE TELEFOONSPECIALIST BV kan de Contractant DE TELEFOONSPECIALIST BV niet op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien DE TELEFOONSPECIALIST BV niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van handelen dan wel nalaten van de Contractant, defecten en/of storingen in de (rand)apparatuur, de systemen en/of het netwerk van de Contractant, oneigenlijk gebruik van of inbraak in de (rand)apparatuur (zoals telefooncentrales) van de Contractant, fraude, misbruik, onderhoud, oorlog(gevaar), oproer, terreur, aanslagen, molest, brand, waterschade, vorst, “onwerkbaar weer”, blikseminslag, storm, overstroming, aardbeving, (nucleaire) explosies, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storing in levering van energie, veiligheid- en milieueisen (zoals vervuilde grond, verzakkingen van grond en/of gebouwen, en asbest), geweigerde en/of beperkte toegang tot percelen en/of gebouwen, door grondeigenaren gestelde voorwaarden (zoals aanbrengen sierbestrating of bepaalde werken), vertragingen in het verkrijgen van benodigde vergunningen, kabelbreuk(en) veroorzaakt door derden, storingen of tekortkomingen in (communicatieve) dienstverlening van derden.

Artikel 11. Verplichtingen van de Contractant

11.1 De Contractant verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren met inachtneming van de belangen van NLTM. De
Contractant zal DE TELEFOONSPECIALIST BV op geen enkele wijze hinderen bij de levering van haar Diensten. Zo is het de Contractant niet toegestaan handelingen te verrichten, zoals het opstarten van processen en/of programma’s op de systemen van DE TELEFOONSPECIALIST BV DE TELEFOONSPECIALIST BV, waarvan naar het oordeel van DE TELEFOONSPECIALIST BV aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van DE TELEFOONSPECIALIST BV en/of overige (internet) gebruikers.
11.2 De Contractant zal DE TELEFOONSPECIALIST BV alle informatie verschaffen welke zij nodig heeft voor de instandhouding van de Diensten. Hierin is onder andere begrepen het tijdig melden van wijzigingen van adresgegevens, facturatie gegevens en/of overige relevante gegevens.
11.3 De Contractant zal zich onthouden van elk handelen en nalaten jegens DE TELEFOONSPECIALIST BV dat strijd met wettelijke bepalingen en/of bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst oplevert of kan opleveren.
11.4 De Contractant zal alle medewerking verlenen aan DE TELEFOONSPECIALIST BV welke redelijkerwijze van haar verwacht mag worden bij en/of ten behoeve van het leveren van de Diensten.
11.5 Indien levering van de bestelde Dienst technisch niet mogelijk is kan DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) aanvullende voorwaarden stellen waaraan de Contractant dient te voldoen voordat de Dienst zal worden opgeleverd. Indien niet aan deze aanvullende voorwaarden wordt voldaan kan de Contractant geen aanspraak maken op levering van de Dienst.
11.6 De Contractant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels voor internetgebruik. Het is mogelijk dat de Dienstbeschrijving hierover aanvullende concrete bepalingen bevat. De Contractant zal zich ook houden aan op de desbetreffende Dienst(en) toepasselijke gedragsregels.

Artikel 12. Persoons- en verkeersgegevens

12.1 DE TELEFOONSPECIALIST BV verzamelt niet meer persoons- dan wel verkeersgegevens dan noodzakelijk is voor de levering van de Diensten en haar bedrijfsvoering. De verzamelde gegevens worden slechts verwerkt conform geldende wettelijke bepalingen en voor de doeleinden zoals bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag gemeld, gehouden en verwerkt. De Contractant geeft toestemming om zijn gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de databanken of geautomatiseerde bestanden die DE TELEFOONSPECIALIST BV aanlegt in het kader van haar dienstverlening en facturering. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.
12.2 De verwerking van persoonsgegevens heeft als doel: het aanbieden en uitvoeren van Diensten; activiteiten gericht op een verantwoordelijke bedrijfsvoering, zoals beveiliging, risicobeperking en integriteitonderzoek, mede ter voorkoming van fraude en misbruik; financiële administratie en het factureringsproces waaronder begrepen: incasso, klachtbehandeling en het verstrekken van gegevens aan derden ten behoeve van het innen van vorderingen; het beheer, uitbreiden en optimaliseren van het Contractantenbestand, eventueel met behulp van (direct) marketing activiteiten door derden; het ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van de dienstverlening en producten van DE TELEFOONSPECIALIST BV, mede door het informeren van Contractanten en met behulp van (direct) marketing activiteiten en marktonderzoek; het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van informatie aan bevoegde autoriteiten in het kader van strafvordering of in het belang van de veiligheid van de staat; training en opleiding van het eigen personeel; en netwerkbeheer. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of verplicht door wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten.
12.3 Tenzij de Contractant schriftelijk heeft medegedeeld hier bezwaar tegen te maken, verleent hij DE TELEFOONSPECIALIST BV hierbij het recht om zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken voor opname in een (elektronische) telefoongids.
12.4 DE TELEFOONSPECIALIST BV draagt zorg voor beveiliging van persoonsgegevens door maatregelen te treffen van organisatorische en technische aard.

Artikel 13. Nummerweergave

13.1 De mogelijkheid bestaat dat het nummer van het netwerkaansluitpunt waarvandaan opgeroepen wordt dan wel een nummer waarmee een individuele Contractant kan worden geïdentificeerd, doorgegeven wordt aan het opgeroepen netwerkaansluitpunt, nog voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. Overigens wordt de Contractant de mogelijkheid geboden de doorgifte van het nummer waarmee hij kan worden geïdentificeerd te blokkeren.
13.2 Iedere opgeroepen Contractant zal de mogelijkheid worden geboden om de verstrekking van het nummer van het oproepende netwerkaansluitpunt te laten blokkeren. Deze blokkeringmogelijkheid is kosteloos, tenzij er sprake is van herhaald gebruik van deze blokkeringmogelijkheid door de Contractant zonder redelijk doel waarna een redelijke vergoeding door DE TELEFOONSPECIALIST BV in rekening kan worden gebracht.
13.3 Geblokkeerde nummers kunnen door DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) gedeblokkeerd worden wanneer er een alarmnummer gebeld wordt. Naam-, adres-, postcode-, en
woonplaatsgegevens van de Contractant kunnen ook door DE TELEFOONSPECIALIST BV aan de alarm- en hulpdiensten verstrekt worden, indien een alarmnummer gebeld is.

Artikel 14. Contractsoverneming

14.1 De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen door de Contractant niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider).
14.2 De Contractant verleent op voorhand toestemming en medewerking aan volledige of gedeeltelijke overdracht door DE TELEFOONSPECIALIST BV van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde.

Artikel 15. Duur en beëindiging algemeen

15.1 De Overeenkomst komt tot stand op de datum zoals bepaald in artikel 3.8 en de looptijd (duur) van de Overeenkomst vangt aan op de Ready for Service-datum. Facturering van een Dienst vindt plaats vanaf deze Ready for Service-datum. Een Ready for Service-datum kan ook een deeloplevering betreffen (zie artikel 15.4). DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) zal de Contractant over de Ready for Service-datum informeren. Wanneer de Contractant geen mededeling is gedaan van de Ready for Service-datum, wordt de duur van de Overeenkomst geacht te zijn aangevangen op het moment van de mogelijkheid tot ingebruikname van de Dienst door de Contractant.
15.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst voor alle Diensten aangegaan voor een periode van één (1) jaar.
15.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst voor alle Diensten na afloop van de overeengekomen contractperiode telkens stilzwijgend voor de duur van de desbetreffende contractperiode verlengd, tenzij één der Partijen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie (3) maanden voor afloop van de dan geldende periode schriftelijk aan de andere Partij laat weten de Overeenkomst te willen opzeggen, waarbij opzegging slechts tegen het einde van iedere kalendermaand kan geschieden. De Overeenkomst eindigt dan van rechtswege aan het einde van de laatste dag van de alsdan geldende periode.
15.4 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op meerdere Aansluitingen op meerdere locaties van de Contractant dan geldt het volgende: een Aansluiting wordt per locatie van de Contractant (hierna: “Locatie”) aangegaan en afgenomen door de Contractant voor een looptijd als bedoeld in artikelen 15.2 en 15.3. De looptijd vangt aan op de Ready for Service-datum van de Aansluiting die onder de Overeenkomst wordt geleverd op de betreffende Locatie. Facturering van een Dienst vindt eveneens plaats vanaf deze Ready for Service-datum. De begin- en einddata van een Aansluiting kunnen afhankelijk van genoemde Ready for Service-datum per Locatie verschillen. De afnameduur van de Aansluiting per Locatie wordt na het verstrijken van de contractperiode automatisch verlengd tenzij DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) of de Contractant schriftelijk aan de ander laat weten de Aansluiting op een bepaalde Locatie te willen opzeggen, een en ander conform het in artikel 15.3 gestelde. De betreffende opgezegde Aansluiting op de bepaalde Locatie eindigt dan aan het einde van de laatste dag van de dan geldende periode. De Overeenkomst blijft van kracht zolang alle Aansluitingen op alle Locaties van de Overeenkomst niet zijn opgezegd conform het bepaalde in dit artikel 15.3.
15.5 Indien de Overeenkomst of een afgenomen Aansluiting door de Contractant voortijdig, dat wil zeggen voor het einde van de overeengekomen (al dan niet verlengde) contractperiode van de Overeenkomst wordt opgezegd, dan is – onverminderd de overige rechten van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) – direct na de voortijdige opzegging een afkoopsom verschuldigd door de Contractant. Deze afkoopsom bestaat naast de openstaande gefactureerde bedragen voor de Dienst uit: (i) honderd procent (100%) van de vaste terugkerende maandelijkse tarieven voor de Aansluiting en indien van toepassing – (ii) de maandelijkse variabele tarieven voor de Aansluiting, voor de volledige initiële looptijd c.q. verlengde looptijd van de Overeenkomst of desbetreffende Aansluiting. Het deel van de afkoopsom dat betrekking heeft op de maandelijkse variabele tarieven voor de Aansluiting wordt bepaald door het gemiddelde maandelijkse volume dat over de Dienst is gelopen en door DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is gefactureerd gedurende de reeds verstreken periode te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat de Overeenkomst te vroeg is opgezegd. Indien de Contractant de Overeenkomst of een Aansluiting vóór oplevering van de Dienst opzegt, is hij tevens het eenmalige tarief voor de installatie en/of oplevering van de Dienst – zonder kortingen – aan DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) verschuldigd.
15.6 Indien de Contractant wenst dat DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) na het (voortijdig) eindigen van de Overeenkomst medewerking verleent aan de transitie naar de diensten van een nieuwe leverancier, dan dient de Contractant DE TELEFOONSPECIALIST BV hierover minimaal drie (3) maanden van tevoren schriftelijk te informeren. DE TELEFOONSPECIALIST BV is niet verplicht om deze medewerking te verlenen en kan hieraan nadere voorwaarden en tarieven stellen. Indien DE TELEFOONSPECIALIST BV Diensten (deels) voortzet tijdens de door DE TELEFOONSPECIALIST BV nader overeen te komen transitieperiode, dan vervallen eventueel van toepassing zijnde kortingspercentages en zullen de standaard tarieven voor de betreffende Dienst(en) in rekening worden gebracht. Tevens blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op deze Diensten.
15.7 Indien DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) kosten heeft gemaakt voor het porteren van (telefoon)nummers van de Contractant zal de Contractant deze kosten vergoeden wanneer zij vóór het aflopen van de overeengekomen contractperiode de Overeenkomst beëindigt, met inachtneming van hetgeen in artikelen 15.3, 15.4 en 15.5 is bepaald.
15.8 In geval een Overeenkomst betrekking heeft op zowel de levering van Directe Toegangsdiensten als Indirecte Toegangsdiensten kan gedeeltelijke beëindiging plaatsvinden met inachtneming van de voor de te beëindigen Dienst toepasselijke beëindigingbepalingen zoals beschreven in de artikelen 15.3, 15.4 en 15.5.
15.9 Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te beëindigen in geval: de andere Partij na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn na de datum van de ingebrekestelling alsnog aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen; de andere Partij in staat van faillissement is verklaard dan wel in surséance van betaling verkeert; de andere partij surséance dan wel faillissement heeft aangevraagd, dan wel een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan. 15.10 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is gerechtigd de levering van Diensten zonder
voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien:
a) de Contractant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn er geen blijk van heeft gegeven alsnog na te zullen komen;
b) er sprake is van (een vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de Aansluiting, de Dienst of daarmee verband houdende Voorzieningen, faciliteiten en/of diensten (zoals, maar niet beperkt tot ter beschikking gestelde (informatie)nummers, al dan niet door de Contractant; Enkele vormen van oneigenlijk gebruik zijn: indien het belverkeer naar een bepaald informatienummer uitsluitend wordt gegenereerd vanaf één vaste locatie, in geografische zin of antenne opstelpunt voor mobiele telefonie of blijkt dat er een bundeling van belverkeer gegenereerd wordt in vanaf enkele vaste locaties, in geografische zin of antenne opstelpunten oor mobiele telefonie; indien het verkeer naar een bepaald informatienummer kan worden herleid tot belverkeer waarbij kan worden vastgesteld dat de identiteit van de nummeroproeper(s) niet overeenstemt met de door de nummeroproeper(s) aan de operator verstrekte persoonsgegevens en/of waarbij de nummeroproeper(s)zich voordoet als iemand anders via manipulatie van de signalering; indien het belgedrag naar een bepaald informatienummer leidt tot opvallend/afwijkend (hoog)verbruik door één en hetzelfde mobiele of vaste nummer; indien het belverkeer naar een bepaald informatienummer niet heeft geleid tot het in rekening brengen van de juiste tarieven aan de nummeroproeper(s) vanwege opzettelijke manipulatie in het billingsysteem of van manipulatie in de charging engine van de mobiele operator of vaste operator; indien er naar een bepaald Informatienummer grotere aantallen ‘gesprekken’ worden gevoerd met een ‘gesprekstijd’ van minder dan 0,5 seconden per gesprek (op deze wijze wordt getracht billingsystemen op een dwaalspoor te brengen; gesprekken worden mogelijk niet getarifeerd aan de nummeroproeper, maar wel betaald aan de nummerhouder); indien het belverkeer naar een bepaald informatienummer wordt gegenereerd met mobiele nummers waarvan kan worden vastgesteld dat dankzij een manipulatie van de settings van de simkaart een mogelijkheid is gecreëerd om ‘gratis’ te kunnen bellen; – indien wordt geconstateerd dat geen sprake is van exploitatie van een informatienummer conform de vastgestelde normen, door OCI of door een andere van overheidswege erkende instelling die toezicht houdt op het Nummerplan van telefoon- en ISDN-diensten; indien tussen de nummeroproeper(s) en nummerhouder een zakelijke relatie bestaat. Met andere woorden, de beller is de nummerhouder of wordt door de nummerhouder (in)direct gebruikt om zijn/haar identiteit te lenen voor het (al dan niet tegen financiële vergoeding) afsluiten van abonnementen die vervolgens vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het bellen naar informatienummers; indien prepaid kaarten, waarbij geconstateerd is dat zij zijn verkregen onder opgave van valse identiteitsgegevens, op oneigenlijke gronden en/of via criminele activiteiten, enkel worden gebruikt om gratis verkregen beltegoed op te bellen naar informatienummers om daarmee zichzelf te verrijken en waarbij er sprake is van een gering aantal gesprekken per kaart. indien de nummeroproeper de verbinding(en) naar informatienummer(s) veel langer laat open staan dan dat de dienst achter het informatienummer zich daarvoor leent of dat de nummeroproeper de verbinding(en) naar informatienummer(s) veel vaker maakt dan dat de dienst achter het informatienummer zich daarvoor leent. indien er door de nummerhouder via POP-ups of via een automatisch werkend programma op de computer verbinding wordt gemaakt zonder de nummeroproeper hier weet van heeft met als doel om zichzelf te verrijken of zonder dat de nummeroproeper de verbinding kan weigeren en of niet voorzien is van de normaal vereiste
transparantiemaatregelen. indien er door een of meerdere buitenlandse telefoons (nummers) roamend op een Nederlands netwerk veel korte ‘gesprekken’ dan wel lange ‘high usage’ gesprekken worden opgezet naar één of meer informatienummers, en waarbij de buitenlandse provider zijn geld van de beller niet kan innen. Ook vormen van oneigenlijk gebruik die niet zijn opgenomen in bovenstaande opsomming kunnen leiden tot onmiddellijke opzegging of opschorting van de Dienst en/of de Overeenkomst.
c) door de Contractant gebruik wordt gemaakt van een dialer zonder dat DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) hiervoor expliciete schriftelijke toestemming heeft gegeven;
d) door de Contractant gebruik wordt gemaakt van een call generator zonder dat DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) hiervoor expliciete schriftelijke toestemming heeft gegeven;
e) er sprake is van een overheidsbeschikking daartoe, inclusief veiligheid en beveiligingsredenen;
f) er sprake is van een overmachtsituatie veroorzaakt door een niet aan DE TELEFOONSPECIALIST BV toerekenbare tekortkoming;
g) de Contractant valse of onjuiste (persoons)gegevens heeft opgegeven;
h) de Contractant een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
i) er sprake is van zwaarwegende redenen op grond waarvan in redelijkheid niet langer van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) gevergd kan
worden de Overeenkomst in stand te houden.
15.11 Bij opschorting of opzegging als in artikel 15.10 bedoeld ontstaat voor DE TELEFOONSPECIALIST BV geen aansprakelijkheid jegens de Contractant en/of derden. In het geval van aanwijzingen van misbruik of (een vermoeden van) oneigenlijk gebruik, heeft DE TELEFOONSPECIALIST BV daarnaast tevens het recht om alle aan de Contractant openstaande, en toekomstig aan de Contractant verschuldigde, betalingen in te houden, teneinde de belangen kosten en schade van DE TELEFOONSPECIALIST BV en/of derden te waarborgen. Indien na onderzoek DE TELEFOONSPECIALIST BV oordeelt dat sprake was van misbruik of oneigenlijk gebruik en de Contractant niet onomstotelijk het tegendeel heeft bewezen, worden de daarop betrekking hebbende vergoedingen definitief niet uitbetaald aan de Contractant. Bij opschorting of opzegging als in artikel 15.10 bedoeld zullen alle vorderingen van DE TELEFOONSPECIALIST BV aan de Contractant voortvloeiende uit de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar worden.
15.12 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) kan nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens haar dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken dan wel ingeval zich een van de in artikel 15.9 of artikel 15.10 genoemde situaties voordoet. Indien de Dienst na een opschorting opnieuw wordt
geactiveerd, is DE TELEFOONSPECIALIST BV gerechtigd hiervoor eenmalige tarieven in rekening te brengen.
15.13 Opzegging kan uitsluitend schriftelijk middels aangetekende brief plaatsvinden, onder vermelding van naam, adres, postcode, vestigingsplaats, Contractantnummer en gewenste einddatum. Opzeggingen dienen te worden aangetekend gezonden worden aan DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider), Postbus 478, 2300 AL Leiden.

Artikel 16. Aanpassingen

DE TELEFOONSPECIALIST BV kan haar aanbod van Diensten naar bepaalde bestemmingen of nummers te allen tijde wijzigen, opschorten of
intrekken op grond van kwaliteit- en/of kwantiteitsoverwegingen.

Artikel 17. Beheer van de systemen van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider)

17.1 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
17.2 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de toegangsprocedure (inlog-procedure) van de Diensten.
17.3 DE TELEFOONSPECIALIST BV (Sipserviceprovider) is niet aansprakelijk voor schade van de Contractant als gevolg van het in artikel 17.1 en/of artikel 17.2 gestelde.

Artikel 18. Intellectueel eigendom

18.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door DE TELEFOONSPECIALIST BV aan de Contractant geleverde Diensten en (bruikleen)producten alsmede de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat DE TELEFOONSPECIALIST BV ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, gebruikersdocumentatie, rapporten, reclamemateriaal, adviezen en afbeeldingen, komen uitsluitend toe aan DE TELEFOONSPECIALIST BV.
18.2 Het is de Contractant niet toegestaan om gebruik te maken van handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van DE TELEFOONSPECIALIST BV, tenzij de Contractant hiervoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DE TELEFOONSPECIALIST BV heeft ontvangen. In dit laatste geval zal de Contractant zich houden aan de richtlijnen en instructies van DE TELEFOONSPECIALIST BV ter zake.
18.3 Het is de Contractant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de (bruikleen)producten van DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) en de Contractant zullen te allen tijde geheimhouding betrachten van alle gegevens en informatie die zij omtrent elkaars bedrijf en bedrijfsprocessen en in het kader van deze overeenkomst hebben uitgewisseld / zullen uitwisselen en waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat die gegevens en informatie van
vertrouwelijke aard zijn. Partijen zullen de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
19.2 De in artikel 19.1 beschreven geheimhoudingsplicht zullen Partijen eveneens opleggen aan hun betrokken werknemers en aan door hen ingeschakelde derden.
19.3 De geheimhoudingsplicht blijft nog drie (3) jaar na beëindiging of afloop van de overeenkomst van kracht.

Artikel 20. Voorzieningen

20.1 De mogelijkheid bestaat dat DE TELEFOONSPECIALIST BV ten behoeve van de te leveren Dienst(en) bepaalde Voorzieningen installeert welke al dan niet bij de prijs van de overeengekomen Dienst(en) is inbegrepen. Tenzij anders is overeengekomen, verzorgt DE TELEFOONSPECIALIST BV de Voorzieningen.
20.2 Aan de Contractant wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Contractant gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij deze software en documentatie. Het is de Contractant niet toegestaan derden gebruik van deze software en/of documentatie te laten maken.
20.3 Ten aanzien van garantie, onderhoud en functioneren van de Voorzieningen gelden de voorwaarden welke door de leverancier van de betreffende Voorzieningen is bepaald.
20.4 De eigendom van Voorzieningen zal niet aan de Contractant worden overgedragen, tenzij er sprake is van “customer-premises equipment” (“CPE”) of schriftelijk anders is overeengekomen.
De eigendom van CPE(’s) wordt door DE TELEFOONSPECIALIST BV overgedragen aan de Contractant op het moment van volledige betaling ervan en de Contractant is vanaf dat moment eigenaar van deze CPE(‘s).
20.5 Het is de Contractant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de Voorzieningen, deze te verplaatsen, te openen, of anderszins te bewerken en/of te beïnvloeden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DE TELEFOONSPECIALIST BV.
20.6 De Contractant zal derden die rechten doen gelden op de Voorzieningen of maatregelen zoals inbeslagname willen uitvoeren, op de hoogte stellen van het eigendom van DE TELEFOONSPECIALIST BV. De Contractant zal tevens in dat geval DE TELEFOONSPECIALIST BV onmiddellijk inlichten.
20.7 Installatie van Voorzieningen geschiedt door DE TELEFOONSPECIALIST BV of door DE TELEFOONSPECIALIST BV ingeschakelde installateurs op een met de Contractant overeengekomen locatie.
20.8 De Contractant onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaarmaken en/of anderszins verspreiden van de software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en opslag- (back-up-)doeleinden voor eigen intern gebruik. Bij het maken van opslag-(back-up-)kopieën voor eigen intern gebruik zal de Contractant alle gegevens en tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.
20.9 Tijdstippen van installatie, programmering en onderhoud van de Voorzieningen zullen zoveel mogelijk in overleg tussen de Contractant en DE TELEFOONSPECIALIST BV worden vastgesteld.
20.10 De Contractant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de Voorzieningen, tenzij de schade is ontstaan
door aan DE TELEFOONSPECIALIST BV toe te rekenen handelen of nalaten. Het door de Contractant te vergoeden bedrag in geval van aansprakelijkheid van de Contractant zal minimaal gelijk zijn aan de vervangingswaarde van de Voorzieningen.
20.11 Na beëindiging van de Overeenkomst is de Contractant verplicht om op eerste verzoek van DE TELEFOONSPECIALIST BV daartoe medewerking te verlenen aan het afgeven aan dan wel het (laten) terugnemen door DE TELEFOONSPECIALIST BV van de Voorzieningen. Indien de Contractant in strijd met haar verplichting uit dit artikel 20.11 handelt, is de Contractant gehouden DE TELEFOONSPECIALIST BV de vervangingswaarde van de betreffende Voorzieningen, waarvan de hoogte door DE TELEFOONSPECIALIST BV wordt bepaald, en alle kosten die DE TELEFOONSPECIALIST BV maakt en die verband houden met dit tekortschieten van de Contractant, te vergoeden. Betaling van de vervangingswaarde van de Voorzieningen en/of de hiervoor genoemde kosten laat onverlet de overige rechten van DE TELEFOONSPECIALIST BV, zoals het recht van DE TELEFOONSPECIALIST BV om in rechte teruggave van de Voorzieningen te vorderen met veroordeling van een dwangsom.

Artikel 21. Toepasselijk recht en jurisdictie

21.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de totstandkoming ervan is Nederlands recht van toepassing.
21.2 Alle uit deze Algemene Voorwaarden en/of uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 22. (Wijzigingen) Algemene Voorwaarden en slotbepalingen

22.1 DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) is bevoegd in de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden bekendgemaakt, waaronder op of via de factuur.
22.2 Veertien dagen na bekendmaking ervan treden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden in werking tenzij een andere termijn wordt aangegeven.
22.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de internetwebsite van DE TELEFOONSPECIALIST BV(www.detelefoonspecialist.nl. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door DE TELEFOONSPECIALIST BV. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer B95094
22.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
22.5 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Contractant, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover DE TELEFOONSPECIALIST BV eerst van kracht worden nadat DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) daarvan schriftelijk door de Contractant in kennis is gesteld.
22.6 De Contractant is verplicht van iedere (voorgenomen) adreswijziging en/of wijziging van (facturatie)gegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan DE TELEFOONSPECIALIST BV. De Contractant kiest in haar relatie tot DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) uitdrukkelijk domicilie op het laatste door de Contractant aan DE TELEFOONSPECIALIST BV(Sipserviceprovider) schriftelijk opgegeven adres.en Blu Business Point Leiden